Pārvalde

Kongress – LMNA augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk piecos gados.

Padome – LMNA lēmējinstitūcija, kas darbojas LMNA Kongresu starplaikos.

Valde – LMNA lēmējinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbu LMNA Padomes starplaikā.

Arodorganizācijas – vada arodbiedrības darbu konkrētā iestādē/organizācijā.