Uzdevumi

Latvijas Meža nozares arodbiedrība:

 • apvieno darba ņēmējus solidārai rīcībai attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, ar darba devējiem un to apvienībām;
 • slēdz darba koplīgumus ar darba devējiem un ģenerālvienošanās ar darba devēju apvienībām;
 • līdzdarbojas likumprojektu izstrādāšanā, iesaka savus priekšlikumus un ierosinājumus tajos;
 • veic arodbiedrības biedru izglītošanu, lai viņi būtu zinoši attiecībās ar darba devējiem;
 • nodrošina ar bezmaksas informatīvajiem un metodiskajiem materiāliem;
 • risina kolektīvos darba strīdus, pieņem lēmumus par streiku, piketu, ielu gājienu organizēšanu;
 • sniedz bezmaksas konsultācijas darba drošības un aizsardzības jautājumos;
 • aizstāv savu biedru tiesības un intereses darba tiesiskajās attiecībās ar darba devējiem;
 • sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas darba un sociālajos jautājumos;
 • sniedz materiālo palīdzību saskaņā ar nolikumu;
 • nodarbojas ar profesionālās izglītības jautājumiem nozarē; sadarbojas ar Latvijas arodbiedrībām, citu valstu arodbiedrībām un to apvienībām.