Statūti

LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBAS

STATŪTI

Latvijas Meža nozares arodbiedrība (turpmāk tekstā LMNA) ir neatkarīga un brīvprātīga personu apvienība, kas pauž, pārstāv un aizstāv savu biedru darba, sociālās, ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses saskaņā ar Arodbiedrību likumu, citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un saviem Statūtiem, kā arī ievēro principus un noteikumus, kas noteikti Latvijai saistošās starptautisko tiesību normās.

LMNA kā sociālā partnera darbība ir vērsta uz meža nozares ilgtspējīgu attīstību un rentabilitāti, ievērojot vides un sociālos nosacījumus, līdzsvarojot darba devēju un darba ņēmēju intereses darba attiecību veidošanā, kā arī veicinot pēc iespējas augstākas pievienotās vērtības radīšanu ikvienā ražošanas posmā.

I. Vispārējie noteikumi

1.1. Arodbiedrības pilns nosaukums ir – „Latvijas Meža nozares arodbiedrība” saīsināti – LMNA. Arodbiedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: “Forest and Wood Workers Trade Union of Latvia”. LMNA ir juridiska persona, tai ir norēķinu konti bankās un sava simbolika. LMNA ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

1.2. Par LMNA biedru var būt meža nozarē, meža nozarei radniecīgos uzņēmumos vai citās nozarēs vai nozaru mācību iestādēs un organizācijās strādājošie, studējošie, audzēkņi, arī pensionāri.

II. LMNA mērķi un darbības formas

2.1. LMNA pamatmērķis ir apvienot arodbiedrības biedrus kopīgai rīcībai, lai paustu savu viedokli un aizstāvētu savas ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses:

 • tiesības uz darbu un tam atbilstošu samaksu, nepieļaujot jebkādu diskrimināciju,
 • tiesības uz veselībai nekaitīgiem un drošiem darba apstākļiem,
 • tiesības uz atpūtu, garīgo un kultūras vajadzību apmierināšanu,
 • piedalīties demokrātiskas un uz izaugsmi un zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā,
 • veicināt kvalitatīvas izglītības un zinātnes attīstību,
 • veicināt sociālo taisnīgumu īstenojot Eiropas zaļo kursu,
 • sadarboties ar arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.

2.2. Savu mērķu īstenošanai arodbiedrība:

 • veido konstruktīvu sociālo dialogu ar darba devējiem, slēdz darba koplīgumus, ģenerālvienošanos ar nozares darba devēju organizāciju, vienošanās ar pašvaldībām un valsts institūcijām, kontrolē to izpildi,
 • piedalās ekonomiskās un sociālās attīstības programmu, likumu un citu normatīvo aktu izstrādāšanā, kuri skar darba apstākļus un samaksu, nodarbinātību un sociālos jautājumus,
 • pārstāv un aizstāv savu biedru intereses un tiesības valsts iestādēs, tiesā, sniedz konsultācijas un palīdzību arodbiedrības biedriem,
 • organizē savu biedru likumīgo prasību un vajadzību īstenošanu, izmantojot visas likumīgās akcijas un rīcības metodes,
 • piedalās veselības aizsardzības uzdevumu īstenošanā un darba aizsardzības uzlabošanā, kā arī seko, lai darba devējs ievēro darba aizsardzības noteikumus un normatīvus un uzlabo darba apstākļus,
 • piedalās starptautiskās arodbiedrību kustības aktivitātēs,
 • veic arodbiedrības biedru izglītošanu, popularizē un veicina veselīgu un aktīvu dzīvesveidu,
 • sniedz informāciju par arodbiedrības darbību, izdod arodbiedrības informatīvos izdevumus un materiālus,
 • veicina jaunu biedru iesaistīšanu arodbiedrībā, kā arī iesaista arodbiedrības darbā jauniešus un veicina to izaugsmi,
 • veido kopējos sociālās palīdzības un citus fondus,
 • sadarbojas ar citām organizācijām uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata,
 • īsteno citas darbības formas, kas veicina arodbiedrības mērķu un uzdevumu realizāciju.

III. Piederība LMNA

3.1. Par LMNA biedru var būt ikviens 1.2.punktā minētais strādājošais neatkarīgi no vecuma, dzimuma, pilsonības, rases, politiskās vai reliģiskās pārliecības kurš atzīst LMNA Statūtus, sekmē organizācijas darbību, maksā biedru naudu. Visiem LMNA biedriem ir vienādas tiesības.

3.2. LMNA biedri, kuri uz laiku pārtraukuši darba attiecības vai zaudējuši to ne savas vainas dēļ, pensionējušies no nozares uzņēmumiem, saglabā tiesības būt LMNA.

3.3. Iestāšanās LMNA ir brīvprātīga.

3.4. Lai iestātos LMNA, pretendents darba vietas LMNA arodorganizācijai iesniedz noteikta parauga iesniegumu. Ja pretendenta darba vietā nav LMNA arodorganizācijas, darbinieks iesniegumu par iestāšanos arodbiedrībā iesniedz LMNA Valdei. LMNA Valde lemj par šī darbinieka atsevišķu uzskaiti vai iespējamu pievienošanu citai arodorganizācijai.

3.5. Iesniegumā pretendents norāda, ka ir iepazinies ar LMNA Statūtiem, tos atzīst un apņemas pildīt.

3.6. Iesniegumu par uzņemšanu LMNA izskata tā arodorganizācija, kurai tas adresēts, viena mēneša laikā no saņemšanas dienas.

3.7. Tiesības saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, juridisko un materiālo palīdzību uz arodbiedrības materiālajiem pabalstiem no arodbiedrības fondiem ir pēc 6 mēnešiem no iestāšanās brīža, ja arodorganizācijas vai patstāvīgās vienības nolikumā nav atrunāts citādāk.

3.8. No LMNA izstājušos vai izslēgto biedru atkārtota uzņemšana LMNA var notikt saskaņā ar 3.4. punkta noteikumiem un uzskatāma kā iestāšanās no jauna.

3.9. LMNA biedrs, kurš pāriet darbā uz citu nozari, bet vēlas saglabāt piederību LMNA, par to informē savas arodorganizācijas arodkomiteju. Arodorganizācija lemj par piederības saglabāšanu.

3.10. Piederība LMNA tiek izbeigta:

 • izstājoties no LMNA par to paziņojot arodorganizācijai;
 • izslēdzot no LMNA.

3.11. Līdz ar piederības izbeigšanu LMNA biedrs zaudē Statūtos noteiktās arodbiedrības biedra tiesības. Iemaksātā biedra nauda netiek atmaksāta.

3.12. LMNA biedru, kurš kaitē arodbiedrības interesēm, pārkāpj Statūtus, bez attaisnojoša iemesla nemaksā biedru naudu 3 mēnešus, nepilda LMNA institūciju vai savas arodorganizācijas lēmumus vai norādījumus, sadarbojas ar antidemokrātiskām organizācijām vai ir to biedrs, var izslēgt no LMNA.

3.13. Lēmumu par biedra izslēgšanu no LMNA pieņem attiecīgās arodorganizācijas biedru sapulce ar divām trešdaļām klātesošo biedru balsu vairākumu.

3.14. Arodorganizācijas institūcijai, kura savā sēdē izskata jautājumu par sava biedra izslēgšanu no LMNA, attiecīgais biedrs ir jāuzaicina uz sēdi. Ja arodbiedrības biedrs atsakās ierasties sēdē, jautājumu izskata bez viņa klātbūtnes.

3.15. No arodbiedrības izslēgtajam biedram ir tiesības mēneša laikā lēmumu par izslēgšanu pārsūdzēt LMNA Valdē. Valdes lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

IV. Arodbiedrības biedru tiesības un pienākumi

4.1. Arodbiedrības biedram ir tiesības:

 • saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu, juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociālo tiesību jautājumos un to izskatīšanā valsts, darba devēju institūcijās, tiesā;
 • saņemt pabalstus saskaņā ar fondu nolikumiem, ievērojot 3.8. punkta nosacījumus;
 • piedalīties savas arodbiedrības institūciju vēlēšanās, brīvi apspriest un izvirzīt kandidatūras arodbiedrības institūciju darbam, tikt ievēlētam tajās;
 • piedalīties darba koplīgumu sagatavošanā, pieņemšanā un izpildes kontrolē;
 • saņemt jebkuru informāciju par arodbiedrības darbību, piedalīties arodbiedrības profesionālo kompetenču pilnveidošanā;
 • piedalīties jautājumu izskatīšanā par savu profesionālo darbību;
 • brīvi paust un aizstāvēt savu viedokli un priekšlikumus, uzņemties iniciatīvu un atbildību izteikto priekšlikumu realizēšanā;
 • Statūtos noteiktā kārtībā brīvi izstāties no Arodbiedrības.

4.2. Arodbiedrības biedra pienākumi:

 • pildīt arodbiedrības Statūtus, Kongresa, Padomes, Valdes un arodorganizāciju lēmumus,
 • regulāri maksāt biedru naudu arodbiedrības noteiktajā kārtībā;
 • piedalīties savas arodorganizācijas darbā,
 • atbalstīt Arodbiedrības un arodorganizācijas rīkotos pasākumus, pēc iespējas piedalīties tajos, kā arī pildīt uzticētos uzdevumus,
 • veicināt arodbiedrības vienotības nostiprināšanu un tās izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanu,
 • pildīt pienākumus, kas paredzēti darba koplīgumā vai citos arodbiedrības noslēgtajos līgumos un ar tiem saskaņotajos normatīvajos dokumentos,
 • nekaitēt arodbiedrības interesēm un prestižam.

V. LMNA biedru nauda

5.1. Biedru nauda ir priekšnoteikums LMNA darbības nodrošināšanai, lai garantētu savu biedru tiesību aizsardzību atbilstoši Statūtiem, sniegtu pabalstus no kopējiem fondiem, kā arī veiktu citu darbību savu biedru tiesību un profesionālo interešu aizsardzībā.

5.2. Katra LMNA biedra pienākums ir regulāri maksāt Statūtos noteikto biedra naudu.

5.3. LMNA biedru nauda veido daļu no LMNA finanšu līdzekļiem.

5.4. Daļa iekasētās biedru naudas tiek uzkrāta LMNA kopējos fondos, daļa arodbiedrības patstāvīgo vienību fondos, bet daļa Statūtos noteiktajā kārtībā tiek izlietota konkrētu mērķu realizēšanai.

5.5. Naudas summas, kas nav nepieciešamas ikdienas darbības veikšanai, var noguldīt kredītiestādēs uz izdevīgiem noteikumiem.

5.6. Par aktīvu darbu arodbiedrībā LMNA var sniegt materiālo/finansiālo palīdzību  un morāli stimulēt savus biedrus.

5.7. LMNA biedra naudas lielums mēnesī ir:

 • strādājošiem biedriem – 1% apjomā no mēneša darba atalgojuma bruto summas,
 • biedriem – studentiem, mācekļiem un audzēkņiem kuri mācās dienas nodaļā ir atbrīvoti no arodbiedrības biedra naudas iemaksas,
 • biedriem – pensionāriem, darbiniekiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bezdarbniekiem, kad viņi nav nodarbināti – 0,3% apjomā no pensijas vai pabalsta,vai noteikta ar patstāvīgās vienības nolikumu,
 • starpkongresa laikā LMNA Padome uz laiku var noteikt citu biedra maksas lielumu.

5.8. LMNA biedri biedra naudu nemaksā:

 • no arodbiedrības pabalsta summas,
 • no slimības pabalsta summas.

5.9. Biedrs var maksāt paaugstinātu biedru maksu, lai piedalītos LMNA izveidotajos fondos.

5.10. Arodorganizācijas un arodbiedrības pastāvīgās vienības līdz mēneša pēdējai darba dienai nodrošina pilnīgu norēķināšanos ar LMNA, atbilstoši Padomes noteiktam apjomam un kārtībai.

5.11. Arodorganizācija, arodbiedrības patstāvīgā vienība, kas nav izpildījusi 5. 12. punkta prasības, zaudē lēmējtiesības visās LMNA institūcijās līdz savu saistību izpildei.

5.12. Biedra naudas samaksas veidu nosaka arodorganizācijas institūcija atbilstoši LMNA Padomes lēmumiem, biedru sastāvam un izvietojumam, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

5.13. Gadījumā, ja nav iespējami bezskaidras naudas norēķini, biedru naudas samaksa veicama skaidrā naudā. Arodorganizācijas pilnvarota persona sastāda ikmēneša biedra naudas iekasēšanas sarakstu un katru mēnesi norēķinās ar arodorganizācijas kasieri vai augstākstāvošas organizācijas grāmatvedi.

5.14. Reizi gadā, sastādot arodorganizācijas biedru sarakstu, arodbiedrības pilnvarota persona pārbauda nomaksātās biedru naudas.

VI. LMNA organizatoriskā uzbūve un juridiskais statuss

6.1. LMNA organizatoriskās uzbūves pamatu veido LMNA biedri, kuri saskaņā ar Statūtiem apvienojas arodorganizācijās.

6.2. LMNA pēc reģistrācijas attiecīgajā valsts institūcijā iegūst juridiskas personas tiesības.

6.3. LMNA patstāvīgās vienības statuss var tikt piešķirts arodorganizācijai vai vairāku arodorganizāciju apvienībām.

6.4. LMNA patstāvīgā vienība iegūst juridiskās personas statusu ar brīdi, kad tā ir reģistrēta Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

6.5. LMNA institūcijas  ir Kongress, Priekšsēdētājs un viņa vietnieks, Padome, Valde, Revīzijas komisija. LMNA institūcijas ir augstākstāvošas attiecībā pret LMNA patstāvīgajām vienībām un arodorganizācijām.

6.6. LMNA patstāvīgās vienības institūcijas ir biedru pārstāvju sapulce, Padome, priekšsēdētājs un vietnieks, revidents. LMNA patstāvīgās vienības institūcijas ir augstākstāvošas institūcijas attiecībā pret savām arodorganizācijām.

6.7. Arodorganizācijas institūcijas ir biedru sapulce, biedru pārstāvju sapulce, arodkomiteja, priekšsēdētājs un vietnieks, revidents.

6.8. LMNA Padome saskaņā ar savu lēmumu var izveidot LMNA Jauniešu padomi. LMNA Padomes un Valdes sēdēs ir tiesības piedalīties LMNA Jauniešu padomes pārstāvim un izteikt savu viedokli.

VII. LMNA arodorganizācija

7.1. LMNA uzbūves pamatvienība ir arodorganizācija. Arodorganizāciju pēc trīs un vairāk LMNA biedru ierosinājuma var izveidot LMNA Valde ar savu lēmumu. Arodorganizācijas nav juridiskas personas.

7.2. LMNA arodorganizācija darbojas saskaņā ar Nolikumu, ko apstiprina LMNA priekšsēdētājs. Ja arodorganizācija ir patstāvīgās vienības sastāvā, tad tā darbojas saskaņā ar patstāvīgās vienības Nolikumu.

7.3. LMNA arodorganizācijas uzdevumi izriet no LMNA statūtos noteiktajiem uzdevumiem, un tie tiek precizēti katras arodorganizācijas Nolikumā.

7.4. LMNA arodorganizāciju reģistrē LMNA Valde saskaņā ar LMNA Padomes apstiprinātu kārtību. Katrai arodorganizācijai tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Arodorganizācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par citu iekšēju struktūrvienību (arodgrupu) izveidošanu.

7.5. LMNA arodorganizācijas biedru sapulce ir LMNA arodorganizācijas augstākā lēmējinstitūcija.

7.6. LMNA arodorganizācijas biedru sapulcei ir šādi uzdevumi:

 • veidot arodorganizācijas arodkomiteju, noteikt tās kompetenci;
 • ievēlēt arodorganizācijas priekšsēdētāju, vietnieku un revīzijas komisiju/revidentu, kā arī noteikt to pilnvaru laiku līdz 5 gadiem;
 • gadā pirms LMNA Kongresa ievēlēt delegātus LMNA Kongresam;
 • ievēlēt delegātus arodbiedrības patstāvīgās vienības pārstāvju sapulcei;
 • veikt kolektīvās pārrunas par darba koplīguma noslēgšanu, sekot tā izpildei;
 • ik gadu izvērtēt arodorganizācijas arodkomitejas darbu;
 • izvirzīt savus pārstāvjus līdzdalībai padomēs, komisijās un darba grupās.

7.7. Ja, sakarā ar lielo biedru skaitu vai darba specifiku nav iespējams sasaukt LMNA arodorganizācijas biedru sapulci, tad ar attiecīgās arodorganizācijas arodkomitejas lēmumu tiek sasaukta arodorganizācijas biedru pārstāvju sapulce.

7.8. LMNA arodorganizācijas biedru sapulci/biedru pārstāvju sapulci sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. Pārvēlēšanu sapulce notiek ne retāk kā reizi 5 gados. LMNA arodorganizācijas biedru sapulci sasauc arodkomiteja vai tās priekšsēdētājs, kā arī, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa arodorganizācijas biedru.

7.9. LMNA arodorganizācijas biedru sapulces/biedru pārstāvju sapulces laiku, vietu un darba kārtību attiecīgā institūcija paziņo LMNA biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces/konferences norises.

7.10. Pārstāvju sapulces delegātus ievēl arodorganizācijas arodbiedrības biedri saskaņā ar arodkomitejas noteikto pārstāvniecības normu un kārtību.

7.11. LMNA arodorganizācijas biedru sapulce/pārstāvju sapulce, ja tā organizēta atbilstoši 7.8. un 7.9. punktu prasībām, ir tiesīga izlemt visus paziņotos dienas kārtības jautājumus neatkarīgi no klātesošo dalībnieku skaita.

7.12. LMNA arodorganizācijas biedru sapulces/pārstāvju sapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Lēmumi nedrīkst būt pretrunā ar Statūtu prasībām un LMNA augstākstāvošo institūciju lēmumiem. Sapulces lēmumi ir saistoši visiem arodorganizācijas biedriem.

7.13. LMNA arodorganizācijas biedru ārkārtas sapulci/pārstāvju sapulci, kā arī pirmstermiņa vēlēšanas rīko pēc 1/3 biedru vai arodkomitejas pieprasījuma.

7.14. LMNA arodorganizācijas darbu pastāvīgi vada un darbību koordinē biedru sapulcē/pārstāvju sapulcē izveidota arodkomiteja un ievēlētās personas (priekšsēdētājs, viņa vietnieks, revidents). Arodkomitejas izveidošanas kārtība tiek noteikta attiecīgās arodorganizācijas nolikumā.

7.15. Par arodkomitejas priekšsēdētāju nevar ievēlēt konkrētās darba vietas vadītāju. Arodorganizācijās, kurās biedru skaits ir mazāks par 10 biedriem, arodbiedrības darba organizēšanai sapulce var ievēlēt tikai arodorganizācijas priekšsēdētāju un revidentu.

7.16. Arodorganizācijas priekšsēdētājs bez īpašas pilnvaras ir tiesīgs pārstāvēt arodorganizācijas biedrus.

7.17. Katra gada sākumā arodorganizācijas priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona pārbauda nomaksātās biedru naudas un sastāda arodbiedrības biedru sarakstu un iesniedz to LMNA Valdei.

7.18. Arodorganizācija naudas līdzekļus izlieto saskaņā ar LMNA Kongresā, Padomē noteiktajiem finansiālās darbības pamatprincipiem un noteikto biedru naudas sadalījumu un saskaņā ar tāmi, ko apstiprina arodorganizācijas arodkomiteja. Atskaiti par tāmes izpildi arodorganizācija iesniedz LMNA Valdei, pievienojot revidenta slēdzienu.

7.19. Arodorganizācijas kontroles institūcijas – revidenta pienākums ir vismaz reizi gadā pārbaudīt grāmatvedības un kases norēķinus, pievērst īpašu uzmanību tam, lai ienākumi un izdevumi atbilstu tāmei, LMNA Statūtiem, LMNA Padomes un Valdes lēmumiem. Revidents sniedz rakstisku slēdzienu par gada finanšu atskaiti.

7.20. Arodorganizācijas reorganizācijas vai darbības izbeigšanas gadījumā tās īpašuma izmantošanas kārtību nosaka LMNA Valde.

Arodorganizācijas dokumentus, t.sk. kases un grāmatvedības dokumentus, zīmogu, finanšu un materiālos līdzekļus, Revīzijas komisijas (revidenta) slēdzienu arodorganizācijas priekšsēdētājs nodod LMNA Valdei. Par turpmāko materiālo un finanšu līdzekļu izmantošanu lemj LMNA Valde.

7.21. Arodorganizācijas priekšsēdētāja maiņas gadījumā viss LMNA īpašums, t.sk. finanšu līdzekļi, dokumenti un zīmogs ar pieņemšanas-nodošanas aktu jānodod jaunievēlētajam arodorganizācijas priekšsēdētājam. Aktam jāpievieno revīzijas komisijas/revidenta slēdziens.

7.22. Lēmumu par arodorganizācijas likvidēšanu nevar pieņemt, ja pret to balso 5 un vairāk arodorganizācijas biedru. Ja likvidē, vai kādā citā veidā pārtrauc arodorganizācijas darbību, tās finanšu līdzekļi un manta pāriet patstāvīgai vienībai, kurā arodorganizācija ietilpa, bet, ja tādas nav, tad LMNA. Arodorganizācija uzskatāma par likvidētu, ja tajā paliek mazāk par 5 biedriem. Augstākstāvošā organizācija lemj par palikušo biedru pievienošanu citai arodorganizācijai.

7.23. Arodorganizācijas pienākums ir regulāri informēt LMNA par savu darbību (īpaši par darba un darba tiesību jautājumiem), nosūtīt noteiktajos termiņos pieprasīto aptauju, izziņu u.c. materiālus.

VIII. LMNA patstāvīgā vienība

8.1. LMNA patstāvīgā vienība var būt viena arodorganizācija vai arī to veido vairākas arodorganizācijas, apvienojoties pēc līdzīgu interešu, arodu, ražošanas rakstura, darba vietas vai citiem principiem.

8.2. Lēmumu par LMNA patstāvīgās vienības izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju pieņem LMNA Valde pēc arodorganizācijas pārstāvju sapulces biedru priekšlikuma.

8.3. LMNA patstāvīgā vienība darbojas saskaņā ar LMNA Statūtiem un LMNA priekšsēdētāja apstiprinātu Nolikumu.

8.4. LMNA patstāvīgās vienības uzdevumi izriet no LMNA uzdevumiem, un tie tiek precizēti katras patstāvīgās vienības darbības pamatuzdevumos.

8.5. LMNA patstāvīgās vienības biedru pārstāvju sapulce un  sapulces starplaikos – padome ir patstāvīgās vienības augstākās lēmējinstitūcijas tajos jautājumos, kas saistīti ar arodbiedrības darbu konkrētajā uzņēmumā  / darba vietā un saskaņā ar Statūtiem ir tās kompetencē.

8.6. LMNA pastāvīgās vienības biedru pārstāvju sapulci sasauc patstāvīgās vienības padome pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā. Lēmumu par pārstāvju sapulces sasaukšanas laiku, vietu, darba kārtību, delegātu skaitu, to ievēlēšanas kārtību atbilstoši Statūtiem pieņem patstāvīgās vienības padome un paziņo arodorganizācijām ne vēlāk kā mēnesi pirms tās norises.

8.7. LMNA pastāvīgās vienības pārstāvju sapulce ir tiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā 2/3 ievēlēto delegātu. Sapulces lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu balsu vairākumu. Sapulces darbu organizē un vada LMNA patstāvīgās vienības priekšsēdētājs.

8.8. LMNA patstāvīgās vienības pārstāvju sapulces delegātus ievēl arodorganizācijas saskaņā ar patstāvīgās vienības padomes noteiktu pārstāvniecības normu un kārtību. Par balsstiesīgiem pārstāvju sapulces delegātiem tiek atzīti arī patstāvīgās vienības priekšsēdētājs, vietnieks un revīzijas komisijas priekšsēdētājs/revidents.

8.9. LMNA pastāvīgās vienības pārstāvju sapulce:

 • apstiprina padomes, revīzijas komisijas pārskatus un apstiprina galvenos darbības virzienus,
 • apstiprina padomi, priekšsēdētāju, vietnieku un revīzijas komisiju,
 • ievēl delegātus LMNA Kongresam,
 • risina citus svarīgus arodbiedrību jautājumus savas darbības teritorijā.

8.10. LMNA pastāvīgās vienības Ārkārtas pārstāvju sapulci sasauc pēc patstāvīgās vienības padomes iniciatīvas, kā arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 arodorganizācijas biedru, vai ne mazāk kā 1/3 arodorganizāciju, vai pēc LMNA Padomes lēmuma.

8.11. LMNA patstāvīgās vienības kompetencē ir:

 • organizēt LMNA Statūtu, darbības pamatvirzienu, Kongresa, Padomes un Valdes lēmumu izpildi,
 • pieņemt, veikt izmaiņas vai papildināt patstāvīgās vienības Nolikumu,
 • pārstāvēt arodbiedrību un tās biedrus savas darbības teritorijas valsts, pašvaldību iestādēs, tiesā, sabiedriskajās un citās organizācijās,
 • koordinēt un vadīt patstāvīgās vienības arodorganizāciju un biedru darbību, aizstāvēt viņu tiesības un intereses,
 • slēgt darba koplīgumu un citas vienošanās ar darba devēju, kontrolēt to izpildi,
 • organizēt vietēja mēroga akcijas, koordinēt LMNA kopējo akciju realizēšanu un piedalīties tajās, sniegt priekšlikumus par izmaiņām normatīvajos aktos,
 • izglītot arodbiedrības biedrus,
 • sekmēt jaunu arodorganizāciju veidošanos, iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus,
 • organizēt arodbiedrības biedru un arodorganizāciju reģistrāciju, biedru naudas iekasēšanu un uzskaiti,
 • sniegt informāciju arodbiedrības biedriem, arodorganizācijām par arodbiedrības darbību un LMNA Padomei – par savu un arodorganizāciju darbību,
 • apstiprināt patstāvīgās vienības budžetu (tāmi) un atskaitīties par tā izpildi padomes sēdē,
 • iesniegt LMNA Valdei noteiktā termiņā vienota parauga gada statistiskās un finanšu atskaites, veikt no arodorganizācijām saņemto atskaišu apkopošanu un analīzi,
 • izskaidrot darba un citus sociālās aizsardzības likumus, piedalīties vai organizēt sabiedrisko kontroli par darba tiesību, darba aizsardzības un citu sociālo likumu ievērošanu savas atbildības ietvaros, izvirzīt pārstāvjus attiecīgās komisijās,
 • sasaukt LMNA pastāvīgās vienības padomes un valdes sēdes, sagatavot dienas kārtībā izskatāmos jautājumus,
 • iesaistīties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionālo centru darbā,
 • apspriest un izlemt citus svarīgus arodbiedrības darbības jautājumus, kas ir saistīti ar patstāvīgās vienības darbību.

8.12. LMNA patstāvīgās vienības Padomes sastāvu veido arodorganizāciju priekšsēdētāji, patstāvīgās vienības priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Padome organizē patstāvīgās vienības darbu konferences starplaikā. Padomes darbu vada patstāvīgās vienības priekšsēdētājs. Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos trijos mēnešos.

8.13. LMNA pastāvīgās vienības Padomes darbs tiek organizēts saskaņā ar Statūtiem, LMNA priekšsēdētāja apstiprinātu patstāvīgās vienības Nolikumu un arodorganizāciju deleģētajām funkcijām, pieprasījumiem.

8.14. LMNA patstāvīgās vienības padome:

 • organizē LMNA Kongresa, Padomes, Valdes lēmumu izpildi;
 • ievēl patstāvīgās vienības priekšsēdētāju un vietnieku;
 • koordinē arodorganizāciju un biedru darbību, aizstāv to intereses;
 • apstiprina patstāvīgās vienības budžetu (tāmi);
 • izstrādā patstāvīgās vienības darbības virzienus;
 • ievēl jaunus revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
 • nosaka priekšsēdētāja un viņa vietnieka atalgojumu;
 • apspriež un izlemj citus svarīgus arodbiedrības darbības jautājumus.

8.15. LMNA pastāvīgās vienības Padome var izveidot valdi neatliekamu arodbiedrības jautājumu risināšanai. Valdes sastāvu, funkcijas un atbildību nosaka Padomes lēmumā, saskaņā ar kuru valde tiek izveidota.

8.16. LMNA pastāvīgās vienības Priekšsēdētājs:

 • savu pilnvaru ietvaros pārstāv arodbiedrību un pauž tās viedokli valsts un pašvaldību institūcijās un iestādēs, prokuratūrā, tiesā un sabiedriskajās organizācijās;
 • organizē, vada un nodrošina padomes darbu;
 • izveido algotu darbinieku personālsastāvu, noslēdz ar tiem darba līgumus, atbrīvo tos no darba likumā noteiktajā kārtībā.

Patstāvīgās vienības priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt patstāvīgo vienību atsevišķi.

8.17. LMNA pastāvīgās vienības Padomes sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 1/2 padomes locekļu. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu. Lēmumus paraksta priekšsēdētājs. Padomes sēdes jāprotokolē.

8.18. LMNA pastāvīgās vienības naudas līdzekļus izlieto saskaņā ar LMNA Kongresā, Padomē noteiktajiem finansiālās darbības pamatprincipiem, biedru naudas sadalījumu un saskaņā ar tāmi, ko apstiprina LMNA patstāvīgās vienības padome. Atskaites par tāmes izpildi patstāvīgā vienība iesniedz LMNA Valdei, pievienojot revīzijas komisijas/revidenta slēdzienu.

8.19. LMNA patstāvīgās vienības darbības izbeigšanas gadījumā tās īpašuma izmantošanas kārtību nosaka LMNA Valdes izveidota likvidācijas komisija.

IX. LMNA Kongress

9.1. LMNA augstākā lēmējinstitūcija ir Kongress. Tas tiek sasaukts katru piekto gadu. Par Kongresa sasaukšanas laiku, vietu, plānoto dienas kārtību, delegātu ievēlēšanas kārtību un pārstāvniecības normu LMNA Padome ar patstāvīgo vienību un pirmorganizāciju starpniecību paziņo arodbiedrības biedriem ne vēlāk kā astoņas nedēļas pirms Kongresa norises sākuma. LMNA Padome delegātu skaitu nosaka pēc pirmskongresa gada statistikā norādītā biedru skaita.

9.2. Nosakot pārstāvniecības normu, LMNA Padome ņem vērā to, lai Kongresa delegāti tiktu ievēlēti no visām arodorganizācijām.

9.3. Kongresa delegātus ievēl LMNA arodorganizāciju biedru sapulce / biedru pārstāvju sapulce. Tām arodorganizācijām, kurām ir biedru naudas parādi var tikt samazināts delegātu skaits.

9.4. Par balsstiesīgiem Kongresa delegātiem tiek atzīti arī LMNA priekšsēdētājs, vietnieks un Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

9.5. Kongresā var piedalīties par delegātiem neievēlētie LMNA Padomes, Valdes un Revīzijas komisijas locekļi.

9.6. LMNA Kongress ir tiesīgs izlemt visus jautājumus, ja tajā piedalās vairāk kā 1/2 ievēlēto delegātu.

9.7. Lēmumus Kongress pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

9.8. Kongresa lēmumi ir saistoši visiem arodbiedrības biedriem un visām arodbiedrības struktūrvienībām.

9.9. Kongresu atklāj un vada LMNA priekšsēdētājs vai vietnieks, līdz tiek ievēlētas Kongresa darba institūcijas.

9.10. LMNA Kongresa kompetencē ir visi LMNA darbības jautājumi un tā galvenie uzdevumi ir:

 • pieņemt lēmumu par nozares arodbiedrības izveidošanu, pārveidošanu vai darbības izbeigšanu;
 • apstiprināt arodbiedrības Statūtus, stratēģiskos darbības virzienus, mērķus un darbības programmu, Revīzijas komisijas Nolikumu, veikt tajos grozījumus;
 • izskatīt, dot novērtējumu un apstiprināt iepriekšējā Kongresā ievēlēto institūciju pārskatus;
 • ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, Revīzijas komisiju;
 • apspriest un izlemt svarīgus arodbiedrības darbības jautājumus.

9.11. LMNA Padomes izveidotas darba grupas apkopo un iestrādā Kongresa dokumentu projektos iesniegtos priekšlikumus.

9.12. Priekšlikumus Kongresam iesniedz LMNA Padome, Valde un LMNA biedru sapulces/ biedru pārstāvju sapulces arodorganizāciju vārdā, bet ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms Kongresa.

9.13. LMNA Padomei ir tiesības iesniegt Kongresam priekšlikumus par visiem arodbiedrības darbības jautājumiem. Jautājumus, ko izskatīšanai kongresā nav iesniegusi LMNA Padome, un kas nav saņemts iepriekšēja priekšlikuma veidā, var tikt izskatīti Kongresā, ja par to nobalso 2/3 delegātu. Kongresa laikā iesniegto priekšlikumu izskatīšanas kārtību un termiņu nosaka Kongresa reglaments.

9.14. Kongresa lēmumus paraksta LMNA priekšsēdētājs.

X. LMNA Ārkārtas kongress

10.1. LMNA Ārkārtas kongresu sasauc pēc LMNA Padomes iniciatīvas, kā arī tad, ja to pieprasa ne mazāk kā 1/3 LMNA dalīborganizāciju, kas pārstāv 1/3 LMNA biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

10.2. Par Ārkārtas kongresa vietu, laiku, darba kārtību, delegātu ievēlēšanas kārtību un pārstāvniecības normu LMNA Padome paziņo ne vēlāk kā četras nedēļas pirms kongresa.

10.3. LMNA Ārkārtas kongresā piedalās Statūtu 9.3. un 9.4. punktā nosauktie dalībnieki.

10.4. Ārkārtas kongress izskata tikai LMNA Padomes apstiprināto darba kārtību, un tās ietvaros tam ir tādas pašas pilnvaras kā kārtējam Kongresam.

XI. LMNA Padome

11.1. LMNA Padome ir augstākā LMNA lēmējinstitūcija Kongresu starplaikos un izlemj visus svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot tos, kuri ir Kongresa kompetencē.

11.2. LMNA Padomi veido visu LMNA arodorganizāciju priekšsēdētāji, patstāvīgo vienību priekšsēdētāji, kā arī LMNA priekšsēdētājs un viņa vietniekus.

11.3. LMNA priekšsēdētājs vienlaikus ir Padomes priekšsēdētājs. LMNA priekšsēdētāja vietnieks – Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

11.4. LMNA Padomes kompetencē ir:

 • organizēt arodbiedrības darbības programmas un Kongresa lēmumu izpildi;
 • izstrādāt arodbiedrības taktiku, stratēģiju, izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa kompetencē esošos;
 • sasaukt arodbiedrības Kongresu un noteikt delegātu pārstāvniecības kārtību;
 • apstiprināt LMNA budžetu, kontrolēt tā izpildi;
 • izdarīt grozījumus, precizējumus, papildinājumus Statūtos, lai pēc Uzņēmumu Reģistra norādījuma novērstu LMNA Statūtu neatbilstību likuma prasībām;
 • iesniegt valsts institūcijās priekšlikumus veikt grozījumus likumos un normatīvajos aktos;
 • skaidrot arodbiedrības Statūtus un to piemērošanas kārtību, kontrolēt to ievērošanu;
 • apturēt un atcelt arodbiedrību organizāciju un to vēlēto institūciju lēmumus, ja tie ir pretrunā ar LMNA Statūtiem un darbības pamatvirzieniem;
 • ievēlēt LMNA Valdes locekļus;
 • ievēlēt arodbiedrības priekšsēdētāju, vietnieku, ja Kongresa starplaikā šie amati kļūst vakanti;
 • ievēlēt jaunus Revīzijas komisijas locekļus, ja to vietas kļuvušas vakantas;
 • koordinēt un vadīt LMNA arodorganizāciju un patstāvīgo vienību darbību;
 • lemt par arodbiedrību apvienību dibināšanu un iestāšanos šādās apvienībās; LMNA iestāšanos Latvijas un citu valstu arodbiedrību apvienībās, ievēlēt delegātus un pārstāvjus šajās organizācijās;
 • Izdarīt grozījumus, precizējumus, papildinājumus Statūtos, ja kongresu starplaikā ir mainījusies arodbiedrībām saistošā darba likumdošana vai citi LR spēkā esošie likumdošanas akti.

11.5. Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 1/2 Padomes locekļu. LMNA Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus par paziņotās dienas kārtības jautājumiem neatkarīgi no klātesošo LMNA Padomes locekļu skaita, ja par tās norises laiku paziņots divas nedēļas iepriekš.

11.6. Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, un tie ir saistoši visiem LMNA biedriem. Lēmumus paraksta Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – vietnieks.

11.7. Katra arodorganizācija savam Padomes loceklim nozīmē vietnieku (aizvietotāju). Ja arodorganizācijas priekšsēdētājs – Padomes loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņa pienākumus pilda vietnieks (aizvietotājs).

11.8. LMNA Padomes  loceklis,  kurš  bez  attaisnojoša  iemesla nav piedalījies pēc kārtas  divās Padomes sēdēs vai ar savu rīcību kaitējis LMNA interesēm, vairākkārt pārkāpj Statūtus, pastāvīgi neievēro LMNA institūciju vai savas arodorganizācijas lēmumus un norādījumus, no  Padomes  sastāva  var tikt  izslēgts,  un LMNA Padome ierosina arodorganizācijai pārvēlēt arodorganizācijas pārstāvi LMNA Padomē.

XII. LMNA Valde

12.1. LMNA Valde ir izpildinstitūcija, kas pieņem lēmumus un vada arodbiedrības darbību LMNA, saskaņā ar Statūtiem, noteikumiem, Kongresa un Padomes lēmumiem.

12.2. LMNA Valde sastāv no 5 (pieciem) Valdes locekļiem. Valdes sastāvā ietilpst LMNA priekšsēdētājs un LMNA priekšsēdētāja vietnieks. Pārējo Valdes personālsastāvu veido arodorganizāciju  priekšsēdētāji, kurus ievēl LMNA Padome. Par Valdes locekļiem nevar būt Revīzijas komisijas locekļi.

12.3. LMNA priekšsēdētājs un viņa vietnieks ir tiesīgi pārstāvēt LMNA katrs atsevišķi. LMNA priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda viņa pilnvarots  vai Valdes pilnvarots vietnieks. Pārējie Valdes locekļi tiesīgi pārstāvēt LMNA intereses kopīgi.

12.4. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā 1/2 Valdes locekļu.

12.5. LMNA Valdes kompetencē ir:

 • izskatīt un izlemt svarīgākos arodbiedrības jautājumus, izņemot Kongresa un LMNA Padomes kompetencē esošos;
 • sniegt priekšlikumus atzinumiem par valsts normatīvajiem dokumentiem;
 • izstrādāt un apstiprināt nolikumus un instrukcijas, kas nodrošina Statūtu izpildi un arodbiedrības pārvaldi;
 • izskatīt un apstiprināt uz kārtējo vai ārkārtas Kongresu ievēlēto delegātu sarakstu;
 • nodrošināt praktisku un metodisku palīdzību darba koplīgumu un vienošanās ar darba devējiem izstrādāšanā;
 • nodrošināt juridisku palīdzību arodbiedrības biedriem un arodbiedrības organizācijām;
 • organizēt arodbiedrības apmācības;
 • reģistrēt arodorganizācijas un patstāvīgās vienības;
 • izveidot LMNA biroju, kura darbu vada LMNA priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē priekšsēdētāja vietnieks, apstiprināt biroja darbinieku sarakstu un noteikt atalgojumu;
 • apstiprināt LMNA priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darba samaksu un kompensācijas apmēru atstājot amatu;
 • izveidot LMNA komisijas, darba grupas.

12.6. Valdes sēdes sasauc LMNA priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – vietnieks. Sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Valdes sēdes var notikt attālināti.

12.7. Valdes lēmumus pieņem ar balsu vairākumu un tos paraksta LMNA priekšsēdētājs.

XIII. LMNA priekšsēdētājs un viņa vietnieks

13.1. LMNA priekšsēdētāju un vietnieku ievēl Kongress uz pieciem gadiem. Balsošanas formu nosaka Kongress.

13.2. LMNA priekšsēdētājs un vietnieks ir atbildīgi par arodbiedrības darbu Padomes un Valdes sēžu starplaikā.

13.3. Ja Kongresa starplaikā priekšsēdētāja un vietnieka amati kļūst vakanti, LMNA Padome ievēlē amatu pienākumu izpildītājus līdz kārtējam vai ārkārtas kongresam.

13.4. LMNA priekšsēdētājs ir arī LMNA Padomes un Valdes priekšsēdētājs. LMNA priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt Padomes un Valdes sēdes.

13.5. LMNA priekšsēdētājs un vietnieks bez īpaša pilnvarojuma pārstāv nozares arodbiedrības intereses visās valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās, paužot LMNA Kongresa, Padomes un Valdes viedokli.

13.6. LMNA priekšsēdētājs un vietnieks veic saraksti ar organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem, paraksta LMNA dokumentus, ir kredīta rīkotāji.

13.7. LMNA priekšsēdētājs izveido biroja personālsastāvu, noslēdz ar tiem darba līgumus un atbrīvo tos no darba likumā noteiktajā kārtībā.

XIV. LMNA Revīzijas komisija

14.1. LMNA Revīzijas komisija ir patstāvīga LMNA institūcija, kuras pienākumos ietilpst sekot, kā Padome, Valde un arodorganizācijas ievēro Statūtu prasības un kā saskaņā ar Statūtiem tiek pildīti pieņemtie lēmumi.

14.2. Revīzijas komisijas galvenais uzdevums ir pārbaudīt LMNA īpašuma izmantošanas pareizību, finansiālo darbību, tāmju un budžeta izpildi, grāmatvedības un citu dokumentāciju. LMNA Revīzijas komisija koordinē visu līmeņu revīzijas komisiju/revidentu darbu un izstrādā revīzijas komisijas nolikumu. LMNA Revīzijas komisija savu pilnvaru laikā ir tiesīga veikt pārbaudes un revīzijas visās arodorganizācijās un patstāvīgajās vienībās. LMNA Revīzijas komisija ir tiesīga sniegt metodisko palīdzību arodorganizāciju un patstāvīgo vienību revīzijas komisijām/revidentiem.

14.3. LMNA Revīzijas komisija reizi gadā iesniedz ziņojumu LMNA Padomei, bet par savu darbu atskaitās LMNA Kongresam.

14.4. Revīzijas komisiju uz 5 gadiem ievēl Kongress tā noteiktajā skaitliskajā sastāvā un kārtībā.

Par Revīzijas komisijas locekļiem nevar tikt ievēlēti LMNA Padomes, Valdes locekļi un LMNA biroja štata darbinieki un arodorganizāciju priekšsēdētāji;

Komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu par Revīzijas komisiju, ko apstiprina Kongress.

14.5. Revīzijas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs piedalīties LMNA Padomes un Valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

14.6. Ar Revīzijas komisijas darbību saistītos izdevumus sedz no LMNA kopējiem līdzekļiem.

14.7. Ja kaut kādu iemeslu dēļ LMNA Revīzijas komisijas locekļu vietas kļuvušas vakantas, LMNA Padome ievēl jaunus Revīzijas komisijas locekļus līdz kārtējam vai ārkārtas kongresam.

14.8. Revīzijas komisijas sēdes ir tiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse no revīzijas komisijas locekļu skaita. Lēmumu pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

XV. LMNA īpašums, finansiālā un saimnieciskā darbība

15.1. LMNA ir sava manta un naudas līdzekļi. LMNA īpašums LMNA struktūrvienību un to institūciju rīcībā esošās materiālās, tehniskās, finansiālās vērtības un līdzekļi, Arodbiedrībai ir tiesības brīvi rīkoties ar savu īpašumu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

15.2. LMNA īpašumu veido:

 • iestāšanās un ikmēneša biedru nauda;
 • uzņēmumu, firmu, apvienību, organizāciju, iestāžu, privātpersonu u.c. iemaksas LMNA fondos;
 • ienākumi no finansiālās un saimnieciskās darbības;
 • ziedojumi un dāvinājumi;
 • iegādātās, uzskaitē pieņemtās, mantotās kustamās un nekustamās vērtības;
 • citi ienākumi.

15.3. LMNA finansiālos līdzekļus veido LMNA kopējos fondos, rēķinos, patstāvīgo vienību un arodorganizāciju rīcībā esošie naudas līdzekļi.

15.4. LMNA arodorganizācijas likumos noteiktajā kārtībā veic grāmatvedības uzskaiti, sastāda ieņēmumu – izdevumu tāmi, pārskatu par gada finansiālo darbību. Bilanci un gada pārskatu apstiprina attiecīgās arodbiedrības vēlētās institūcijas, kā arī revīzijas komisija.

15.5. LMNA patstāvīgās vienības, kurām ir juridiskās personas tiesības, var nodarboties ar saimniecisko darbību, glabāt naudas līdzekļus kredītiestādēs un saņemt peļņas procentus. Tām var piederēt kustamais un nekustamais īpašums. Par nošķirto mantu LMNA Padome lemj likvidācijas gadījumā.

15.6. LMNA patstāvīgā vienība pati atbild par savām saistībām. Ja patstāvīgajai vienībai mantas un finanšu līdzekļu nepietiek tās saistību izpildei, par arodbiedrības patstāvīgās vienības saistībām atbild LMNA Valde.

15.7. LMNA patstāvīgā vienība nav tiesīga uzņemties saistības, kas pārsniedz tai pieejamos finanšu līdzekļus, tai skaitā nav tiesīga ņemt aizņēmumus vai izsniegt galvojumus bez LMNA Padomes saskaņojuma. Ja LMNA patstāvīgajai vienībai mantas un finanšu līdzekļu nepietiek tās saistību izpildei, tad patstāvīgo vienību pārstāvēt tiesīgās personas, par saviem lēmumiem, kas radījuši zaudējumus arodbiedrības patstāvīgajai vienībai un/vai LMNA, atbild normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

15.8. LMNA finansiālās darbības pamatprincipus un biedru naudas sadalījumu starp arodbiedrības institūcijām nosaka LMNA Padome, un tie ir saistoši visiem arodbiedrības biedriem un struktūrvienībām.

15.9. Arodbiedrības biedru nauda tiek izlietota Statūtos noteikto mērķu un uzdevumu realizēšanai:

 • arodbiedrības darbības nodrošināšanai, aizstāvot savu biedru intereses un tiesības;
 • arodbiedrības pasākumu organizēšanai (piketi, streiki u.c. akcijas);
 • vienošanos un darba koplīgumu izstrādāšanai;
 • biedru apmācībai juridiskos, ekonomiskos, sociālos un citos jautājumos;
 • ekspertu, speciālistu, darbinieku, LMNA priekšsēdētāja, vietnieka, arodorganizāciju un patstāvīgo vienību priekšsēdētāju, vietnieku algošanai;
 • biedru juridiskai konsultācijai un aizstāvībai;
 • arodbiedrības informācijai un aģitācijai;
 • ziedojumiem;
 • fondu veidošanai, kuros tiek uzkrāti līdzekļi arodbiedrības biedru pabalstiem. Fondu nolikumus apstiprina LMNA Padome.

15.10. Peļņu, kas gūta no arodbiedrības saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp arodbiedrības biedriem.

XVI. LMNA akcijas savu biedru tiesību un interešu aizstāvībai

16.1. Savu mērķu un uzdevumu īstenošanai arodbiedrība organizē masu akcijas – gājienus, piketus, sapulces arī streikus – kā galēju savu biedru sociāli ekonomisko tiesību aizstāvēšanas līdzekli, pamatojoties uz likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

16.2. LMNA Padome izstrādā noteikumus par individuālo un kolektīvo tiesību un interešu strīdu izšķiršanas un kompensāciju izmaksu kārtību nozares uzņēmumos, kas jāievēro visām LMNA arodorganizācijām un patstāvīgajām vienībām.

16.3. Saskaņā ar šiem Statūtiem un ievērojot Latvijas Republikas Streiku likumā noteikto kārtību, LMNA ir tiesīga pieteikt streiku nozares, patstāvīgās vienības vai arodorganizācijas līmenī.

16.4. LMNA biedri, arodorganizācija, patstāvīgā vienība nevar izziņot vai uzsākt streiku bez LMNA Padomes apstiprinājuma.

16.5. LMNA biedram nav tiesību piedalīties LMNA Padomes nesankcionētās akcijās kā LMNA pārstāvim.

XVII. LMNA darbības izbeigšana, apvienošanās, jaunas arodbiedrības dibināšana

17.1. Par LMNA likvidāciju vai apvienošanos ar kādu no Latvijas arodbiedrībām, vai jaunas nozares, profesiju arodbiedrības veidošanu lemj LMNA Kongress (īpašos gadījumos Ārkārtas kongress).

17.2. LMNA var likvidēt tikai gadījumā, ja LMNA Kongresā par to nobalso vairāk kā 2/3 Kongresa delegātu.

17.3. LMNA likvidācijas gadījumā LMNA Kongress pieņem lēmumu par LMNA īpašuma un naudas līdzekļu izmantošanas kārtību.

Statūti apstiprināti 2022. gada 14. oktobrī LMNA 9. kongresā Jelgavā.

Stājas spēkā 2022. gada 30. oktobrī.

LMNA priekšsēdētāja
Inguna Siņica

LMNA priekšsēdētāja vietniece
Kristīne Rapa