2004. gads

2004.gads

Ar 1. janvāri valstī noteikta minimālā alga Ls 80.- mēnesī.

Samazināta uzņēmējdarbības riska nodeva (tā saucamā blēžu nodeva) no 0.74 Ls uz 0,35 Ls mēnesī un paaugstināta no darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājamo kompensāciju apmērs no. 400 Ls uz līdz 1000 Ls.

19. maijā LMNA Valde apstiprina konkursa «Iesaistīsim jaunus biedrus arodbiedrībā» Nolikumu. Konkurss tiek organizēts LMNA 4. kongresa Lēmuma un Padomes Rīcības plāna izpildei.. sadaļās par jaunu biedru iesaistīšanu. Konkursa termiņš 2004. gada 15. decembris.

26. maijā LBAS Valdes sēdē, kur tika skatīti jautājumi «Par darba samaksu un dzīves dārdzības kompensāciju» piedalījās Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūta direktore R. Karnīte. Viņas teiktais: «…arodbiedrībām jāatmet pieticība savu tiesību pieprasīšanā un jārīkojas noteiktāk, redzamāk…».

8. jūlijā starpministriju sanāksmē (Zemkopības, Labklājības, Tieslietu ministrijas, Darba devēju, Arodbiedrības pārstāvji) tika izskatīts Ministru kabineta noteikumu projekts «Darba aizsardzības prasības meža darbos». Noiets garš, garš ceļš. Bet, lai valdība varētu izdot šos noteikumus ir jāizdara grozījumi Darba aizsardzības likumā, jo tajā šādi noteikumi nav paredzēti.

1. oktobrī Ministru prezidents I. Emsis valdības vārdā paraksta trīspusēju vienošanos par sociālekonomisko sadarbību ar Arodbiedrībām (P. Krīgers) un Darba devēju konfederāciju (V. Gavrilovs). Vienošanās mērķis – veicināt Latvijas ilgspējīgas tautsaimniecības attīstību un labvēlīgus sociālos apstākļus. Partneri apņemas konsultēties par valsts politikas pilnveidošanu un īstenošanu nabadzības un sociālā atstumtības mazināšanā, nelegālās nodarbinātības izskaušanā un bezdarba mazināšanā. Jāatzīmē , ka I. Emša valdība – pirmā un vienīgā – atzina sevi par sociāli atbildīgu valdību. Diemžēl tās mūžs bija īss.

12. oktobrī Rīgā, pie Ministru kabineta notiek pikets – ielās izgājuši mežizstrādātāji. Piketē SIA «Bērzkalni», SIA «Latsin» un SIA GRK darbinieki – vairāk kā 20 cilvēki. Kopā ar saviem arodbiedrības biedriem arī Bauskas mežu darbinieku arodorganizācijas Galvenā uzticības persona Regīna Klincāne. Mežizstrādes uzņēmumu darbinieku sašutumu izsaucis Zemkopības ministra M. Rozes paziņojums: «…ilgtermiņa mežizstrādes līgumu turētāji… parazītējot uz valsts un sabiedrības rēķina…» («Lauku Avīze», 01.10.2004., «Cīņa par sviestmaizi mežos turpinās»). Cilvēkus satrauc arī tas, ka uzņēmumiem, kuriem šogad – 2004. gadā – beidzas ilgtermiņa mežizstrādes līgumi, būs masveidā jāatbrīvo darbinieki, piem. «Bērzkalnos», kur nodarbina 150 cilvēkus, strādājošo skaits būs jāsamazina līdz 25 darbiniekiem. Ministrs pie piketētājiem tā arī neiznāca!

24. novembrī LBAS Valde apstiprināja Arodbiedrību pārstāvjus Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu Konsultatīvajās padomēs. No LMNA arodorganizācijām: Balvu NVA Konsultatīvajā padomē Juri Prancānu – Balvu VM AO priekšsēdētāju, Liepājas NVA padomē Jāni Neimani – LMNA Valdes locekli; bet kā pārstāvju aizvietotājus – Alūksnes NVA konsultatīvajā padomē – Ainu Zīmeli – Alūksnes VM AO Galveno uzticības personu, Kuldīgas NVA padomē – Ingrīdu Paegli – LMNA Valdes locekli; Rīgas rajona NVA padomē – Edīti Klimenko – a/s «Inčukalmna Timber» AO GUP un Valkas NVA padomē – Viviānu Polīti – Valkas VM AO Galveno uzticības personu.

15. decembrī LMNA Valde skatīja konkursa «Iesaistīsim jaunus biedrus arodbiedrībā» ŗezultātus un, diemžēl, konstatēja, ka konkurss beidzies bez rezultātiem un uzdeva Republikāniskajai komitejai veikt aptauju arodorganizāciju vadītājiem, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ konkursam nebija rezultātu.

16. decembrī Saeima izdara grozījumus «Darba aizsardzības likumā» (stājas spēkā ar 2005. gada 11. janvāri), kur citu būtisku grozījumu un arī jaunu pantu starpā, 25. pants «Pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus par darba aizsardzību» tiek papildināts «…veicot darbus mežsaimniecībā».