2002. gads

2002.gads

19. aprīlī notiek LMNA 4. kongress Saskaņā ar LMNA Padomes (2002. gada 16. janvāra Sesijas Lēmums Nr. 12-1.) noteiktajām pārstāvniecības normām ievēlēti 85 delegāti, – piedalās 76 delegāti. Kongress ar savu Lēmumu atzīst par pareizu Padomes un Valdes darbu aizvadītajā periodā arodbiedrības biedru organizatoriskajā darbā, sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvībā, kā arī līdzdarbību Latvijas arodkustībā. Sniedzis Kongresam pārskatu par aizvadītajā periodā paveikto un arī neiespēto, priekšsēdētājs E. Grandavs paziņo, ka noliek savas pilnvaras un, sakarā došanos pensijā, lūdz viņa kandidatūru LMNA vadības vēlēšanām neizvirzīt.

Pamatojoties uz velēšanu rezultātiem, Kongress nolemj apstiprināt: par LMNA priekšsēdētāju – Juri Spāri; par LMNA priekšsēdētāja vietnieku – Aivaru Sīmansonu;

LMNA Revīzijas komisija tiek ievēlēta šādā sastāvā: Vilma Būka (Bauskas Meža darbinieku AO), Artūrs Dudars («Latvijas Finieris» AO), Rolands Ozoliņš («Latvijas Finieris» AO), Ernests Rinkuss (Rīgas Virsmežniecības AO) un Austra Strumpe (Valkas Virsmežniecības AO).

Kongress pieņēma rezolūciju «Par paredzēto sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes samazinājumu un tās pārdali ar 2003. gada 1. janvāri.»

Saskaņā ar likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 18. pantu ar 2003. gada 1. janvāri ir paredzēts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi samazināt no patreiz 35 procentiem uz 33 procentiem un pārdalīt to uz pusēm starp darba devējiem un darbiniekiem. Tas nozīmē, ka darba devēja maksājamā likmes daļa samazināsies par 9,5 procentiem, bet darbinieku – paaugstināsies par 7,5 procentiem.

Pēc Labklājības ministrijas datiem strādājošo vidējā darba samaksa mēnesī kopš 1996. gada ir palielinājusies par 27 procentiem, bet inflācija – par 40,2 procentiem, tātad par 13,2 procentu punktiem vairāk. Latvijas Meža nozaru arodu biedrība neatbalsta ekonomiski nepamatotus lēmumus un aicina Valdību un Saeimu beidzot veikt pamatīgu un detalizētu ilgtermiņa nodokļu politikas analīzi.

Kongresa delegāti ir pret sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielināšanu no 9 procentiem līdz 16,5 procentiem, kuru rezultātā strauji samazināsies darbinieku ienākumi ar 2003. gada 1. janvāri, un ir gatavi aktīvai rīcībai.

Aicināsim visus cilvēkus piedalīties dažādās protesta akcijās, kā arī nebalsot 8.Saeimas vēlēšanās par tiem deputātu kandidātiem, kuri atbalstīs šādu pārdali.

15. maijā LMNA Padome sanāk šī sasaukuma 1. sesijā. Tiek ievēlēta LMNA Valde 7 cilvēku sastāvā: M. Bondare – «Latvijas Finieris» AO Galvenā uzticības persona, Ā. Borbals – Mežu pētīšanas stacijas AO priekšsēdētājs, J. Neimanis – «Erkke» AO priekšsēdētājs, A. Rudzīte – Preiļu VM AO Galvenā uzticības persona, I. Paegle – Kuldīgas Meža darbinieku AO Galvenā uzticības persona, A. Sīmansons – priekšsēdētāja vietnieks, J. Spāre – LMNA priekšsēdētājs.

Padomes locekļi apspriež un pieņem «Rīcības plānu 2002.gadam un turpmākajiem gadiem».

11. oktobrī Triju zvaigžņu ordeņa dome apbalvo ar Triju zvaigžņu ordeņa 1. pakāpes Goda zīmi ilggadīgo arodbiedrību juristu Alfrēdu Katlapu. A. Katlapu apbalvošanai izvirzīja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Valde, atzīmējot viņa mūža ieguldījumu – 40 gadi – apzinīgi un pedantiski veicot Arodbiedrību jurista darbu.

20. decembrī Nacionālā Trīspusējā sadarbības padome apstiprina pirmo publisko samierinātāju sarakstu, kurā iekļauti valsts pārvaldes institūciju, darba devēju konfederācijas un LBAS pārstāvji. Šajā sarakstā iekļauti arī divi LMNA pārstāvji K. Brūvele un J. Spāre.

Samierinātāji ir trešā persona (viens vai samierinātāju kolēģija), ja kolektīvo interešu strīdā iesaistītām pusēm (darbiniekiem un darba devējam) neizdodas atrisināt radušās domstarpības.