2001. gads

2001. gads

13. martā LR Satversmes pasludina spriedumu: «atzīt likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» parejas noteikumu 1.punktu par neatbilstošu Satversmes 109.pantam un par spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas dienas attiecībā uz tām obligāti sociāli apdrošināmajām personām, kuras sociālās apdrošināšanas iemaksas veic ar citu personu starpniecību vai par kurām maksājumus izdara citas personas».

21. martā izveidota kārtējā darba grupa darba aizsardzības noteikumu izstrādei.

29. martā Saeima steidzamības kārtība nolēma: līdz 2010. gada 1. janvārim Valsts meža dienesta ierēdņa amatu var ieņemt arī persona, kurai ir amata prasībām atbilstoša profesionālā vidējā izglītība. ŠIS ir arī mūsu panākums!

16. maijā LMNA informācijas dienā Darba grupas darba aizsardzības noteikumu izstrādei vadītājs Labklājības ministrijas Darba aizsardzības politikas nodaļas vadītājs I. Kristiņš spiests atzīt: «…doma pabeigt darbu bija līdz š.g. Jāņiem, tomēr labi, ja Oktobrī…».

16. maijā Tieslietu ministrija savā koncepcijā par normatīvo aktu sakārtošanu atzīst: Par normatīvo aktu «trūkumiem» praksē mēdz uzskatīt arī to, kas pēc būtības ir tikai tiesību normu iztulkošanas jautājums. Tādejādi «trūkumi» būtu jāmeklē ne tikai normatīvajos aktos, bet arī to piemērotājos, kas saglabājuši sociālistisko tiesību izpratni. Tas savukārt rada tiesisko gan sabiedrībā, gan arī visās valsts institūcijās.

14. jūnijā pulcējas meža nozaru dažādo interešu grupas – arī LMNA -, tiek nodibināta sabiedriskā organizācija «Latvijas Meža sertifikācijas padome». Padomes mērķis: veidot un uzturēt Latvijas sabiedrības izpratni par videi draudzīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecību; 2) ar mežsaimniecības sertifikācijas palīdzību atbalstīt un veicināt vidi saudzējošu, sociāli taisnīgu un ekonomiski ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanā. Noslēdzas Iniciatīvas grupas 4 gadu darbs pie standarta projekta izstrādes.

14. septembrī Kopenhāgenā Dānijas arodbiedrību kongresā 1 000 delegātu klātbūtnē Liepājas arodbiedrību centra vadītājam (LMNA Valdes loceklim) J. Neimanim tiek pasniegta prestižā Dānijas vides fonda balva. (pirmo reizi piešķirta ārzemniekam).

01.-05. oktobrī Latvijā uzturējās Zviedrijas Kokapstrādes un mežrūpniecības arodbiedrības 13. nodaļas – Hultsfredas – delegācija.: MATS TUNBERGS, LUISA BURGOS SANTANA, JANS-ÅKE JOHANSONS, MADELĒNE ENGMANE, KENETS JOHANSONS – nodaļas vadītājs, ELĪNA BERKLAVA – tulks. Vizītes mērķis iedibināt sadarbību ar kādu no LMNA Vidzemes reģiona arodorganizācijām. Izvēle krita uz Strenčiem, kur darbojas mūsu divas arodorganizācijas. IVETA ENCE – VM arodorganizācijas revīzijas komisijas locekle, KENETS JOHANSONS, VIVIĀNA POLĪTE un DAINA VILNE ar tikšanos, iepazīšanos ir apmierināti un nu var spriest par nākotnes nodomiem. Sadarbības projekts turpinās vēl šodien un iet plašumā!

31. oktobrī Valde izskatot LBAS lēmumu «Par LBAS un Zviedrijas savstarpējās kooperatīvās apdrošināšanas sabiedrības FOLKSAM sadarbības projektu», pieņem lēmumu piedalīties SIA «SAKS» dibināšanā.

2. novembrī tiek nodibināta Latvijas darba tirgus pakalpojumu un tehnoloģiju parks, sabiedrība ar ierobežotu atbildību «SAKS». Sabiedrības mērķis sniegt sociālo drošību un ekonomisko atbalstu nozaru arodbiedrību biedriem, ieviest vienotu arodbiedrības biedru, darba devēju uzskaites programmu. Dibinātāju 14 nozaru arodbiedrības – arī LMNA.

22. novembrī Saeima paklusām izdara grozījumus likumā «Par iedzīvotāju ienākumu nodokli», ar ko tiek noteikts, ka ar 2002. gada1. janvāri no arodbiedrību biedru naudām izmaksātie materiālie pabalsti, kas pārsniedz gada neapliekamo minimumu – 252 Ls. – ir apliekami ar nodokļiem.