2000. gads

2000. gads

19. janvārī LMNA arodorganizācijām apspriešanai un priekšlikumu formulēšanai izsniegts likumprojekta «Par arodbiedrībām» jauna redakcija, ko izstrādājusi LBAS Valdes darba grupa.

29. martā tiek parakstīti meža nozares sociālo partneru sadarbības nodomu protokoli – VIENOŠANĀS. Vienošanos starp Latvijas Meža nozaru arodu biedrību un Valsts Meža dienestu paraksta LMNA priekšsēdētājs E. GRANDAVS un VMD ģenerāldirektors O. ŽVAGIŅŠ. Savukārt Vienošanos starp LMNA un Valsts akciju sabiedrību «Latvijas Valsts Meži» paraksta LMNA priekšsēdētājs E. GRANDAVS un LVM prezidents R. STRĪPNIEKS. Parakstot šos dokumentus, puses vienojās: «sociālie partneri ievēros darbinieku tiesības apvienoties arodorganizācijās un no tā izrietošās darbinieku tiesības; sekmēs darba koplīgumu noslēgšanu; sekmēs likuma «Par darba aizsardzību» noteikto darba aizsardzības sistēmu izveidošanu un nodrošināšanu ar nozares normatīvajiem un metodiskajiem materiāliem, veicinās darbinieku darba apstākļu uzlabošanu, cilvēka veselībai un apkārtējai videi nekaitīgu darbu u. c.».

29. septembrī Ministru kabinets akceptē «Valsts ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas» projektu un uzdod Ekonomikas ministrijai līdz 2001. gada aprīlim izstrādāt priekšlikumus stratēģijas ieviešanai. «… sociālā saskaņa ir drīzāk ekonomiskas izaugsmes priekšnoteikums nekā sekas. Tāpēc nav attaisnojama sociālo problēmu risināšanas atlikšana uz vēlāku laiku…».

20. decembrī Tieslietu ministre I. Labucka izdod Rīkojumu, ar kuru tiek noteikts, ka no 2001. gada 16. janvāra Uzņēmumu reģistrs pārņem savā pārziņā politisko partiju un arodbiedrību reģistrācijas lietas (pēc Tieslietu ministrijas datiem Latvijā tobrīd ir 119 arodbiedrības).

2000. gada nogalē priekšsēdētājs E. Grandavs rezumē: «.. ievērojamai daļai uzņēmēju aizejoša gadā satumsa rietumu apvārksnis. EIRO kritums un pašu valdības atbalsta trūkums uzņēmējdarbības vides sakārtošanai uzlabošanai kārtējo reizi spilgti izgaismoja ekonomisko problēmu nesakārtotību. Aizejošajā gadā Latvijas darba ņēmējiem, arī meža nozares uzņēmumos strādājošiem, saasinājās bieži vien nepārvaramas problēmas – saņemt sociālās garantijas uzņēmumu maksātnespējas dēļ.».