1998. gads

1998.gads

11. februārī Valsts Kontrole publisko atzinumu, ar kuru paziņo, ka 233 uzņēmumi Latvijā privatizēti nelikumīgi, tajā skaitā arī vairākas mežrūpniecību saimniecības, koksnes plātņu rūpnīca «Bolderāja», sērkociņu fabrika «Ķomēta», «Ļatvijas Papīrs». Valsts zaudējusi vairāk miljards latu. «… Netiešie (materiālie, sociālie, morālie) zaudējumi ir neaprēķināmi kā padomju okupācija…» konstatē kāds Valsts kontroles darbinieks.

12. februārī LMNA Valde, arodorganizāciju juridiski – organizatoriskās darbības sakārtošanai, nolemj: apstiprināt jauna parauga LMNA arodorganizāciju Reģistrācijas apliecības veido lapu un uzdod Republikāniskai komitejai uzsākt arodorganizāciju pārreģistrāciju.

22. aprīlī LMNA Valde akceptē un priekšsēdētājs E. Grandavs paraksta sadarbības līgumu ar Zviedrijas Papīrrūpniecības darbinieku arodbiedrību «Pappers» par sadarbību LMNA izglītības sistēmas attīstībai un pilnveidošanai 1998./1999. gados. Projekta nosaukums «LMNA arodorganizāciju uzticības personu un arodbiedrības biedru apmācība 1998.-1999. gadam». Projekta virsuzdevums: paaugstināt visu līmeņu arodbiedrības darba veicēju profesionalitāti.

28. aprīlī – Starptautiskajā darbā bojā gājušo un ievainoto strādnieku piemiņas dienā – pie ANO mītnes Ņujorkā un citur pasaulē tiek atskaņota dziesma «Kas raud» (Who are craing), kas sarakstīta izmantojot latviešu tautas dziesmas «Kas tie tādi, kas dziedāja…» melodiju.. Turpmākajos gados šī dziesma kļūst par Piemiņas dienas motīvu (džinglu).

8.-9. maijā, Jūrmalā, notiek LMNA 3. kongress. Kongress tiek atklāts ar Latvijas meža nozaru arodu biedrības karoga ienešanu un tā «iesvētīšana» ar mežsaimnieku neoficiālo himnu «Mēs esam tur, kur šalko priežu sils…».

Kongress LMNA vadībā ievēlēja (atkārtoti) Edmundu Grandavu (priekšsēdētājs) un Juri Spāri (vietnieks).

12. maijā apstiprināta Koncepcija par trīspusējo sadarbību nacionālajā līmenī.

17. jūnijā LMNA Padome ievēl Valdi jaunā sastāvā: Mirdza Bondare (a/s «Latvijas Finieris» arodorganizācijas priekšsēdētāja), Ādolfs Borbals (Mežu pētīšanas stacijas «Kalsnava» arodorganizācijas priekšsēdētājs), Edmunds Grandavs (LMNA priekšsēdētājs), Jānis Neimanis («ERKKE» arodorganizācijas priekšsēdētājs), Ingrīda Paegle (Kuldīgas Meža darbinieku arodorganizācijas priekšsēdētāja), Astrīda Rudzīte (Līvānu Virsmežniecības arodorganizācijas priekšsēdētāja), Juris Spāre (LMNA priekšsēdētāja vietnieks), Dina Šimpermane («Vulkāns» arodorganizācijas priekšsēdētāja) un Andrejs Upītis (Ogres MRS arodorganizācijas priekšsēdētājs).

8. jūlijā saņemts LR Patentu valdes ekspertīzes lēmums, ar kuru tiek paziņots, ka LMNA simbols – emblēma – ir atzīts par reģistrējamu Latvijas Republikā. (Pieteikums iesniegts 1997. gada 25. jūlijā).

16. septembrī uzsākta LMNA Valdes akceptēta projekta «Centralizēta arodbiedrības biedru uzskaite» realizācija.

9. decembrī LMNA Valde apstiprina «LMNA Atzinības Raksts».

15. decembrī, pēc 5 gadu pārtraukuma, atsākas informatīvā izdevuma «Latvijas Meža nozaru arodu biedrības Ziņu» izdošana.

16. decembrī LMNA Padome apstiprina «Arodbiedrības apbalvojumu Nolikumu». Ar to tiek izveidota sistēma atzinības izteikšanai par ilggadīgu un priekšzīmīgu darbu arodbiedrībā, ieguldījumu arodbiedrības prestiža veidošanā sabiedrībā un Latvijas arodbiedrību kustības attīstībā. Tiesības lemt par apbalvošanu Padome deleģē LMNA Valdei.