1993. gads

1993. gads

20. martā Bruņinieku ielas namā notiek LMNA 2. ārkārtas kongress. Kongresā piedalās 124 no ievēlētajiem 154 delegātiem, kuri pārstāv 22 600 – 23 000 arodbiedrības biedru. (96% no strādājošiem). (Lielākās organizācijas: «Zunda» – 1 540, a/s «Latvijas Finieris» – 1 480, Slokas celulozes un papīra kombināts – 1 252 biedri). Kongress pieņem LMNA Statūtu jauno redakciju un LMNA darbības pamatnostādnes. Par apspriežamajiem dokumentiem rit ļoti spraigi, par ko liecina piemērs; J. Vanags: «… ja mēs Maskavas diktāta laikā iedrošinājāmies pateikt, ka mēs esam neatkarīga arodbiedrība un trīs gadu laikā jau bijām pārejas periodā un vēl arī tagad to teikt, nu mīļie delegāti, nemīņāsimies sociālisma dubļos, iesim ārā, notīrīsim kājas!». Seko J. Neimaņa replika: «…neizdariet spiedienu uz kongresa delegātiem, tas ir nekorekti, nav jums tādu tiesību…».

Kongress nolemj: 1.) atzīt par pareizu LMNA institūciju veikto darbu pēc LMNA 1. kongresa AO mērķu un uzdevumu precizēšanā un to risinājuma ceļu meklējumos, LMNA struktūras pilnveidošanā ar uzticības personu institūta izveidošanu, kas nodrošināja arodkustības vienotību un turpināt šīs darbības izvēršanu; 2.) akceptēt LMNA institūciju darbību sakaru nodibināšanā ar radniecīgajām arodbiedrībām un federācijām ārvalstīs un LMNA piederības pieteikšanā Starptautiskajā celtniecības un kokapstrādes arodbiedrību federācijā (IFBWW) un Starptautiskajā ķīmiķu arodbiedrību federācijā (ICF); 3.) atbalstīt LMNA institūciju uzsākto darbu LMNA biedru izglītošanā un uzdot tām turpmāk izvēlēties tādas darbības formas, kas nodrošinātu iespējami ātri un kvalitatīvi sniegt LMNA biedriem zināšanas arodbiedrības darba un sociālo interešu aizstāvības jomā. Tiek pieņemti: – «Aicinājums visiem meža nozaru uzņēmumos strādājošiem darba ņēmējiem, kuri nav apvienojušies arodbiedrībā», – «Aicinājums Valdībai, pašvaldībām un darba devējiem».

LMNA revīzijas komisijā tiek ievēlēti: T. Bērzupe (Slokas Celulozes un papīra kombināta arodorganizācija), G. Zvejniece, G. Švābe, R. Klincāne (Bauskas MRS arodorganizācija), J. Zauka (Latvijas Valsts mežierīcības uzņēmuma arodorganizācija), J. Neimanis (Liepājas Kokapstrādes kombināta «Baltija» arodorganizācija).

1993. gada pavasarī negaidīti priekšsēdētājs J. Vanags iesniedz Valdei un Padomei demisijas rakstu. Saskaņā ar Statūtos noteikto LMNA Padome par LMNA priekšsēdētāju apstiprina līdzšinējo priekšsēdētāja vietnieku E. Grandavu. Notiek priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas, kur no diviem izvirzītajiem kandidātiem par vietnieku tiek ievēlēts līdzšinējais RK organizatoriskās daļas vadītājs J. Spāre.

19. oktobrī Ministru kabinets (ministru prezidents V. Birkavs) akceptē ar Arodbiedrību līdzdalību izstrādāto Koncepciju par trīspusējās sadarbības veidošanas pamatprincipiem un nepieciešamību Latvijā, kā arī Aicinājumu Latvijas Darba devēju un darba ņēmēju organizācijām, kurā sniegta atbilde uz jautājumu – vai Latvijā nepieciešams trīspusējās sadarbības mehānisms:

28. decembrī darbu uzsāk Latvijas Trīspusējā darba devēju, valsts un arodbiedrību konsultatīvā padome, radot priekšnoteikumu sociālā dialoga sākumam. Padomi veido šo triju pušu vienāds skaits izvirzīti pārstāvji – pa 12 pārstāvjiem no katras puses Padome darbojās līdz 1998. gada 31. decembrim.

1993. gadā LMNA tiek uzņemta par dalīborganizāciju Starptautiskās Kokapstrādes un celtniecības arodbiedrību federācijā (IFBWW) un Starptautiskajā ķīmijas, enerģijas un vispārējās rūpniecības strādnieku arodbiedrību federācijā (ICEF), kas vēlāk pārtapa Starptautiskajā ķīmijas, enerģijas. kalnrūpniecības un vispārējās rūpniecības strādnieku arodbiedrību federācijā.