1992. gads

1992.gads

17. janvārī tiek noslēgta vēl viena Ģenerālvienošanās, – ar Mežizstrādes ražošanas sabiedrību «Latvijas Mežs» SIA. Vienošanos, kuras nosacījumus akceptējuši mežizstrādes uzņēmumu direktori un arodorganizāciju priekšsēdētāji 17. janvāra sanāksmē, paraksta LMNA priekšsēdētājs J. Vanags un sabiedrības prezidents L. Vītols. Cita starpā, SIA «Latvijas Mežs» vadība un LMNA apņemas uzturēt prasību Rūpniecības ministrijā, ka mežrūpniecību saimniecību vadītājiem jānodrošina ikgadējais atvaļinājums 4 kalendārās nedēļas un papildu apmaksāts atvaļinājums 12 darba dienas par nenormēto darba laiku un ik pēc 3 gadiem izdienas atvaļinājumu 24 darba dienas, kas līdz šīm viņiem likumīgi pienācās.

11.-15. februārī LMNA priekšsēdētājs J. Vanags novērotāja statusā piedalās IFBWW konferencē Budapeštā. Konferencē skata jautājumus par sociālekonomisko situāciju Austrumu un Viduseiropas valstīs, par arodkustības īpatnībām un iespējamo palīdzību jaunajām trešās pasaules valstīm (arī Latvijai!). J. Vanags: «… diskusijā par arodbiedrību vietu un lomu demokrātiskas un sociāli taisnīgas sabiedrības veidošanā, tika uzsvērts, ka arodbiedrībām jāsaka noteicošais vārds sociālo pārveidojumu sfērā, ka tirgus ekonomika būs tik sociāla, cik sociālu to izveidos arodbiedrības… tikām brīdināti, ka tirgus ekonomikā blakus panākumiem cieši blakus ir arī trūkums, tādēļ jau sabiedrības pārveidošanas procesā jāpanāk, lai tiktu ievērotas cilvēku pamattiesības un starptautiskie darba standarti, kas ietverti Starptautiskās darba organizācijas (SDO) (kurā iekļāvusies arī Latvija) konvencijās…».

17. februārī tiek pieņemts likums «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju». Latvijas valstī sākas privatizācijas eiforija, kuras rezultātā cauri gadiem arī meža nozare zaudē daudz spēcīgu uzņēmumu un Arodbiedrība – masveidīgi savus biedrus, kuru darba rokas darba tirgū kļūst liekas.

16. martā LMNA saņem Starptautiskās Celtniecības, kokrūpniecības un celtniecības materiālu rūpniecības strādnieku arodbiedrību apvienības (UITBB) ģenerālsekretāra Mauri Perjā piedāvājumu noorganizēt Somijā mācību semināru nelielai arodbiedrības aktīvistu grupai (6 cilvēki).

6.– 10. aprīlī grupa LMNA arodorganizāciju vadītāju – D. Ošeniece, Dz. Stračinska, A. Pleikšnis, E. Kevišs, A. Adriānovs un RK Organizatoriskā daļas vadītājs J. Spāre arodbiedrības darbu mācījās Somijas celtnieku arodbiedrības mācību centrā, Siikarantā. Šī ir pirmā grupa, kas izglītojas ārzemēs.

20. maijā LMNA priekšsēdētāju Padome nolemj: 1) sakarā ar darba vietas maiņu no Prezidija sastāva izslēgt: T. Boiko, R. Grauru, A. Lukaševiču, Z. Meisteri, P. Vēveri; 2) Vakanto Prezidija locekļu vietu aizpildīšanai ievēlēt Prezidijā: Ē. Kevišu (Daugavpils Mēbeļu kombināta arodorganizācijas priekšsēdētāju), A. Krūzi (Strenču MRS arodorganizācijas priekšsēdētāju), I. Paegli (Kuldīgas MRS arodorganizācijas priekšsēdētāju), Dz. Stračinsku (Valmieras Mēbeļu kombināta arodorganizācijas priekšsēdētāju), L.Ugoļņiku (mēbeļu firmas «Rīga» arodorganizācijas priekšsēdētāja).

10.–14. augustā Ogrē, notiek LMNA Galveno uzticības personu (arodorganizāciju priekšsēdētāju) starptautisks seminārs. Semināru vada UITBB pasniedzēji Mauri Perjā (Starptautiskās arodbiedrību apvienības priekšsēdētājs), Pekka Haverinens (Somijas Mežrūpniecības darbinieku arodbiedrības sekretārs darba algas jautājumos), Reino Lohikivi (Somijas Darba aizsardzības centra zinātniskais līdzstrādnieks) un tulks Rino Gelmi..

11. septembrī pēc Arodbiedrības iniciatīvas uz sanāksmi pulcējas Latvijas mežsargi. Tiek dibināta Latvijas Mežsargu arodu apvienība (LMAA). Izveidotajā LMAA Padomē no katras virsmežniecības tiek deleģēts viens mežsargs. Padome pieņem Nolikumu un ievēlē LMAA prezidentu – Ogres VM mežsargu Jāni Grīsli – un viceprezidentu. Sanāksmes dalībnieki pieņem Rezolūciju (12 punkti), kurā fiksētas nekavējoši risināmās darba, darba apstākļu, darba samaksas un sadzīves problēmas. Diemžēl šīs organizācijas mūžs nav ilgs.

14.-18. septembrī Jūrmalā, Rakstnieku namā notiek Mācību seminārs LMNA arodorganizāciju priekšsēdētājiem un uzticības personām. Semināru vada Starptautiskās celtnieku, kokapstrādātāju un mežizstrādātāju arodbiedrību federācijas lektori no Zviedrijas kokapstrādātāju arodbiedrības Čels Dalstroms un Svens Bjorns. Semināra tematikā: – pāreja uz tirgus ekonomiku; – Arodbiedrības valsts pārmaiņu laikā (organizatoriskās struktūras veidi, funkcijas, mērķi); – Arodbiedrības un valsts likumdošana. Likumdošanas iniciatīvas un to realizēšana; – darba koplīgums starp arodbiedrībām un darba devējiem – darba tirgus un bezdarba problēmu risinājumi; – darba apstākļi un veselības nodrošinājums; – starptautiskā arodbiedrību kustība; – arodbiedrību ekonomika un finansiālā darbība; – arodbiedrības līdera personība un vadības psiholoģija.

23.–27. novembrī turpinājums septembra semināram. Cik nopietni Zviedru kolēģi ar mums sāk nodarboties pierāda kaut vai tas, ka šis seminārs turpinājās.

Ar šo semināru faktiski sākas ilglaicīgā sadarbība ar Zviedrijas radniecīgajām arodbiedrībām arodaktīva izglītošanas jomā. Līdz pat 2004. gada decembra nogalei.