1990. gads

1990.gads.

7.aprīlī notiek Meža, papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrības kārtējais republikāniskais kongress. Kongresā piedalās 162 delegāti (ievēlēti 175), kas pārstāv 35 282 arodbiedrības biedrus (98% no nozarē strādājošiem) no 82 pirmorganizācijām. Delegātu vidū vēl šodien aktīvi darbojošies arodorganizāciju līderi: R. Klincāne (Bauskas Meža darbinieku arodorganizācija), E. Klimenko («Inčukalna Timber» arodorganizācija), D. Āboliņa (Aizkraukles Virsmežniecības arodorganizācija), I. Paegle (Kuldīgas Meža darbinieku arodorganizācija), A. Vilkaule (Liepājas Virsmežniecības arodorganizācija), S. Andersone (Limbažu Virsmežniecības arodorganizācija), M. Bimšteina (Saldus Virsmežniecības arodorganizācija), J. Spāre (LMNA priekšsēdētājs), E. Varslava (a/s «Latvijas Finieris» rūpnīcas «Latvijas Bērzs» arodorganizācija), Ņ. Bižāne (Patruševa) (a/s «Kometa» arodorganizācija), E. Grandavs (LMNA ārštata padomnieks).

Interesanti, ka, atklājot kongresu, priekšsēdētājs J. Gusevs kongresa dalībniekus sveic pirmajā nozaru arodbiedrības kongresā. Pēc spraigām, pat vētrainām, debatēm, kongress nolēma: 1. Ar 1990. gada 7. aprīli pārveidot Mežu, papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrību par Latvijas Meža nozaru arodu biedrību un uzskatīt, ka tai ar šo datumu PSRS arodbiedrību un nozares arodbiedrības Centrālās komitejas statūti nav saistoši, bet Vissavienības arodbiedrību centrālās Padomes (VACP), nozares arodbiedrības CK un Latvijas Republikāniskās Arodbiedrību Padomes (LRAP) lēmumiem un instrukcijām ir vienīgi rekomendējošs raksturs. 2. Apstiprināt Latvijas Meža nozaru arodu biedrības Statūtus un Programmu un šos dokumentu tekstus nosūtīt VACP un nozares arodbiedrības CK, Latvijas Republikas arodbiedrību padomei. 3. Uzskatīt Latvijas Meža nozaru arodu biedrību par Latvijas Mežu, papīra un kokapstrādāšanas rūpniecības strādnieku arodbiedrības tiesību mantotāju… 7. Apstiprināt LMNA Priekšsēdētāju Padomi, iekļaujot tajā visu arodbiedrības pirmorganizāciju priekšsēdētājus, un uzdot tai divu mēnešu laikā apstiprināt izpildu aparāta – Republikāniskās komitejas struktūru, štatus, darbinieku atalgojumu… 9. Atbalstīt LRAP 9. Plenuma lēmumu par Latvijas arodbiedrību 13.kongresa sasaukšanu 1990. gada 25.-26. maijā un pēc noteiktās pārstāvniecības un kārtības ievēlēt delegātus uz šo kongresu… 11. Ieteikt LRAP izstrādāt jaunas arodbiedrības biedru uzskaites kartīšu un biedru karšu formas,- vienotas visām Latvijas nozaru arodbiedrībām.

Programmā tiek iestrādāts: Arodbiedrība darbojas Latvijas Republikas Konstitūcijas un likumu ietvaros atbilstoši savai Programmai un Statūtiem. Arodbiedrība iestājas par Latvijas suverenitāti, tiesiskas un neatkarīgas valsts izveidošanu. Arodbiedrība cīnās par tiesībām apturēt valsts, saimniecisko un kooperatīvo orgānu un uzņēmumu pārvaldes lēmumu izpildi, ja tie pieņemti pretrunā ar likumdošanu, pārkāpj darba kolektīvu vai citas sociālas tiesības. Arodbiedrība atbalsta īpašuma formu daudzveidību un līdztiesību, vadības demokratizāciju visos līmeņos. Arodbiedrība iestājas par sociālā taisnīguma principu ievērošanu darba samaksas jautājumos visiem strādājošajiem, atbilstoši ieguldītajam darba daudzumam un kvalitātei. Arodbiedrība neatbild par uzņēmumu, organizāciju saimniecisko darbību un ražošanas plāna izpildi. Arodbiedrība atsakās no tai neraksturīgajām funkcijām – biedru tiesu, dažādu komisiju vadības, kas radītas strādājošo saukšanai pie atbildības. Arodbiedrība uzskata Kolektīvo līgumu (vienošanos) par galveno sviru (dokumentu), kas reglamentē darba un sociāli ekonomiskās attiecības darba kolektīvā.

Vēlēšanām LMNA priekšsēdētāja amatam tiek izvirzītas divas kandidatūras: – līdzšinējais priekšsēdētājs I. Gusevs un J. Vanags – ražošanas apvienības «Latvijas Mežs» ģenerāldirektora vietnieks. Aizklātā balsošanā ar 94 balsīm «par» LMNA priekšsēdētāja amatā tiek ievēlēts J. Vanags. I. Gusevs saņem 52 balsis. Par LMNA priekšsēdētāja vietnieku ar 143 balsīm «par» tiek ievēlēts E. Grandavs (līdz tam Arodbiedrības sekretārs).

Revīzijas komisijā tiek ievēlēti: Ārgale ( ), A. Balbieris (Slokas Celulozes un papīra kombināta arodorganizācijas priekšsēdētājs), E. Kevišs (Daugavpils mēbeļu kombināta arodorganizācijas priekšsēdētājs), R. Klincāne (Bauskas MRS arodorganizācijas priekšsēdētāja), Dz. Stračinska (Valmieras Mēbeļu kombināta arodorganizācijas priekšsēdētāja), V. Truhina (veikala «GAUJA» arodorganizācijas priekšsēdētāja), G. Vilciņa (Valsts Meža dienesta Budžeta un Ekonomikas nodaļas vadītāja).

Aizklāti balsojot tiek ievēlēti 19 delegāti uz Latvijas Arodbiedrību 13.kongresu.

23. maijā notiek LMNA priekšsēdētāju Padomes 1.sesija. Dienas kārtībā: 1. Prezidija veidošana un Nolikuma par Prezidiju apstiprināšana. 2. Republikāniskās Komitejas veidošana un tās pamatuzdevumu noteikšana. 3. Republikāniskās Komitejas struktūras apstiprināšana… Par iestāšanos Latvijas arodbiedrību centrālajā savienībā un attieksmi pret Vissavienības Mežu nozaru arodbiedrību federāciju.

Prezidijs tiek izveidots 11 cilvēku sastāvā: A. Balbieris (Slokas Celulozes un papīra kombināta arodorganizācijas priekšsēdētājs), T. Boiko (Mēbeļu firma «Rīga» arodorganizācijas priekšsēdētāja), E. Grandavs (LMNA priekšsēdētāja vietnieks), R. Graura (LMNA Republikāniskās komitejas finansu daļas vadītāja), E. Klimenko (Inčukalna MRS arodorganizācijas priekšsēdētāja), A. Lukašēvics («Bolderāja» arodorganizācijas priekšsēdētājs), Z. Meistere («Vulkāns» arodorganizācijas priekšsēdētāja), D. Ošeniece (Tukuma arodorganizācijas priekšsēdētāja), I. Paugure (Ogres MRS arodorganizācijas priekšsēdētāja), J. Vanags (LMNA priekšsēdētājs) un P. Vēveris (Jelgavas MRS arodorganizācijas priekšsēdētājs).

Izpildinstitūcijas – Republikāniskā komitejas – štatu sarakstā tiek iekļauti 14 amati: priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, arodbiedrības galvenais jurists, finansu daļas vadītājs, sociālās apdrošināšanas galvenais speciālists, vadošais ekonomists, uzskaites grāmatvedis – kasieris, arodbiedrības galvenais darba tehniskais inspektors, arodbiedrības darba tehniskais inspektors, arodbiedrības uzticības ārsts, vadošais speciālists darba samaksas un sadzīves jautājumos, kultūras un sporta darba vadošais speciālists, arodbiedrības darba instruktors, priekšsēdētāju Padomes, Prezidija un RK atbildīgā sekretāre.

25.-26. maijā Kongresu namā notiek Latvijas Arodbiedrību 13. kongress. No 727 ievēlētajiem delegātiem piedalās 657 – to skaitā arī LMNA delegācija 19 cilvēku sastāvā (1.att.).

Kongresu atklāj Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes priekšsēdētājs A. Siliņš un ierosina 13. kongresa darbu uzskatīt par noslēgtu un vienlaicīgi atklāt Latvijas Brīvo arodbiedrību 1.kongresu. Ierosinājums tiek pieņemts un Kongress strādā ar dienas kārtību: 1. Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Statūtiem; 2. Par priekšsēdētāja un viņa vietnieku vēlēšanām.  Kongresa spraigais, brīžiem asais, darbs divu dienu garumā rezumējās kongresa Lēmumā: – likvidēt Latvijas Republikānisko arodbiedrību padomi; – nodibināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), kura ir LRAP tiesību pēctece; – pieņemt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Statūtus; – uzdot Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Valdei līdz š.g. 1. septembrim izstrādāt vienotu, visu arodbiedrību rīcības Programmu strādājošo ekonomisko, sociālo un darba tiesību aizsardzībai. Par jaunizveidotās Arodbiedrību savienības priekšsēdētāju pārliecinoši tiek ievēlēts Andris Siliņš, bet par viņa vietniekiem, balsojot vairākās kārtās, – Brigita Ābiķe un Andris Zorgevics.

4. jūnijā, pamatojoties uz Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Statūtu 3.daļas 12. punktu «Savienības locekļi attiecības ar Savienību veido uz šo Statūtu un Līguma (Vienošanās) pamata. Dalīborganizācijas iestāšanās Savienībā notiek ar līguma (Vienošanās) noslēgšanas dienu.», LMNA priekšsēdētājs J. Vanags un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs A. Siliņš paraksta Vienošanos, ar kuru tiek apliecināts, ka Meža nozaru arodu biedrība kļūst par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības dalīborganizāciju.

Pamatojoties uz LBAS Statūtu 4. daļas 23. punktu «Valdi izveido, katrai dalīborganizācijai deleģējot tajā vienu pārstāvi ar balsstiesībām.», LBAS Valdē tiek deleģēts LMNA pārstāvis – priekšsēdētājs J. Vanags.

23. oktobrī, lai izveidotu māksliniecisku augstvērtīgu un vienotu nozares simboliku visai arodbiedrības atribūtikai (veidlapām, goda rakstiem, diplomiem, atzinības rakstiem, nozīmēm u.c.), LMNA Prezidijs pieņem lēmumu Nr. 4-5 «Par arodbiedrības emblēmas metu konkursu», apstiprina konkursa Nolikumu un konkursa žūrijas komisiju, tās sastāvā iekļaujot Prezidija locekļus un Republikāniskās komitejas darbiniekus. Nosaka balvas par konkursa rezultātiem: vienu galveno prēmiju 500.-rbļ. apmērā un divas veicināšanas prēmijas 250.-rbļ. apmērā. Konkursa nolikums tiek publicēts avīzēs «Literatūras un māksla», «Arods», «Latvijas Papīrnieks», kā arī izvietots nozares uzņēmumu informācijas stendos. Konkursa termiņš – 1990. gada 15. decembris.

25. oktobra LMNA priekšsēdētāju Padomes lēmums Nr.2 fondu nolikumi?