Privātuma politika

Latvijas Meža nozares arodbiedrības

Privātuma politika

Definīcijas:

 • Regula: Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula Nr. 679/2016, kas piemērojama visās dalībvalstīs no 2018. gada 25. maija.
 • Datu subjekts : katra fiziska persona, kuras Personas dati tiek apstrādāti.
 • Datu apstrāde: jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, piekļuve, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 • Apstrādātāja veiktā Datu apstrāde: personas datu apstrāde, kura veikta Pārziņa uzdevumā, par ko tiek slēgts rakstisks līgums ar apstrādātāju un kurā norādīti citu starpā personas datu apstrādes nolūki un apstrādes norādījumi.
 • Īpašu kategoriju personas dati: ir informācija par rases vai etnisko piederību, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībai, veselību vai dzimumdzīvi, vai seksuālo orientāciju, kā arī ģenētiskie dati un biometriskie dati, kad to mērķis ir veikt personas unikālu identifikāciju vai autentifikāciju.
 • Anonimizēšana: nozīmē Personas datu pārveidošanu tā, lai vairs vai bez nepamatotām pūlēm nebūtu iespējams tos sasaistīt ar fizisku personu. Anonimizēti dati nav uzskatāmi par personas datiem un VDAR attiecībā uz šādu informāciju nav piemērojams.
 • Pseidonimizācija: Personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai Personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu Datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. Pseidonimizēti personas dati joprojām ir uzskatāmi par Personas datiem Regulas izpratnē.
 • Personas datu aizsardzības pārkāpums: drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto Personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.
 • Datu reģistrs: Pārziņa veiktās personu datu apstrādes darbību (mērķu) reģistrs atbilstoši Regulas prasībām.
 • LMNA pārstāvji: LMNA biedri un LMNA darbinieki.

Vispārīgie jautājumi.

Pārzinis Latvijas Meža nozares arodbiedrība (turpmāk tekstā – LMNA), apstrādājot personas datus, ievēro Regulas prasības, kā arī citas  Latvijas Republikā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības. Pārziņa kontaktinformācija: Latvijas Meža nozares arodbiedrība, reģistrācijas numurs: 40008045969, juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001, tālrunis: 25747840.LMNA Privātuma politika (turpmāk – Politika) izskaidro, kā LMNA apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic LMNA.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

LMNA personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar LMNA funkcijām. LMNA mērķis ir nodrošināt personas datu aizsardzību un īpaši rūpīgu to apstrādi. LMNA ir būtiska tās rīcībā esošo fizisko personu datu aizsardzība un privātuma nodrošināšana. Privātuma aizsardzības nodrošināšana ir svarīgs elements, lai nodrošinātu LMNA vērtības un īstenotu LMNA augstos tiesiskuma standartus. LMNA pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informē par to, kā un kāpēc LMNA izmanto personisko informāciju. LMNA mērķis ir likt personai justies droši, izpaužot savus personas datus.

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. LMNA apstrādā personas datus zemāk minētajiem mērķiem:

 • LMNA biedru saraksta veidošana;
 • LMNA biedru naudas maksājumu administrēšana;
 • grāmatvedības darbību nodrošināšanai;
 • personāla atlase un vadība;
 • statistika un analītika;
 • sabiedrības informēšana par savu darbību;
 • pieteikumu izskatīšana un apstrāde;
 • jaunumu izsūtīšana;
 • ES projektu realizācija;
 • juridiskās palīdzības un konsultāciju sniegšana biedriem;
 • biedru pārstāvība sociālajos, darba u.c. jautājumos;
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem datu subjekts tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LMNA.

LMNA apstrādā personas datus uz zemāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • leģitīmās intereses nodrošināšana;
 • līguma noslēgšana vai izpilde;
 • datu subjekta piekrišana.

LMNA personas datus vāc un apstrādā tikai iepriekš nodefinētam mērķim un tikai tam nepieciešamā apjomā. Tiklīdz mērķis ir izpildīts, dati tiek dzēsti vai anonimizēti un/vai pseidonimizēti, ņemot vērā noteikto glabāšanas laiku. LMNA organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un LMNA vēstures arhīva veidošanas nolūkā. LMNA veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati vienmēr ir drošībā un lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un noteikumiem.

Konfidencialitāte un drošība

LMNA pārstāvji, kuri apstrādā personas datus, nodrošina informācijas konfidencialitāti. Savu tiešo pienākumu ietvaros drīkst nodot personas datus tikai tādam savdabības partnerim, kas uz rakstiska līguma pamata veic personas datu apstrādi LMNA uzdevumā. Šajā gadījumā personas dati var tikt nodoti tikai tādā apjomā un mērķiem, kas paredzēti rakstiskā līgumā, ar nosacījumu, ka līgums satur datu apstrādes un aizsardzības prasības atbilstoši Regulai. Strādājot ar personas datiem LMNA ievieš attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas piemēroti datu aizsardzības vajadzībām.

Atbildība

Vispārējo atbildību par LMNA rīcību ar personas datiem uzņemas LMNA valde. Vienlaicīgi, katrs LMNA pārstāvis, kurš veic personas datu apstrādi LMNA vārdā vai uzdevumā vai ir iesaistīts personas datu apstrādē, nodrošina Politikas īstenošanu attiecībā uz tām personas datu apstrādes darbībām, kurās tas ir iesaistīts vai kuras veic, kā arī ir pilnībā atbildīgs par patstāvīgi veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem, tajā skaitā, arī par patstāvīgi veikto darbību vai pieņemto lēmumu juridiskajām sekām. Kompetenci un atbildību par Politikas ieviešanu uzņemas LMNA valde, kā arī deleģējot to attiecīgām struktūrvienībām, to vadītājiem, kā arī datu aizsardzības speciālistam. Deleģēšanas gadījumā tiek nodrošināta tieša atskaišu sniegšana LMNA valdei ne retāk kā vienu reizi gadā. LMNA ir atbildīga par Politikas saturu, uzturēšanu, aktualizāciju un atbilstību Pārziņa noteiktajām datu apstrādes minimālajām prasībām, piemērojamiem normatīvajiem aktiem un Datu valsts inspekcijas norādījumiem. LMNA kā Pārzinim ir tiesības Politikas uzturēšanu un aktualizāciju deleģēt fizisko personu datu aizsardzības speciālistam.

Personu datu aizsardzības pārkāpumi

Personu datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā vai aizdomu gadījumā par šādu pārkāpumu, LMNA operatīvi izvērtē pārkāpuma vai aizdomu būtību un veic nekavējošus pasākumus negatīvu seku vai ietekmes mazināšanai un/vai novēršanai. Ja LMNA konstatē, ka ir noticis personas datu aizsardzības pārkāpums attiecībā uz tiem personu datiem, kurus LMNA apstrādā kā pārzinis, LMNA nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums kļuva zināms, paziņo Datu valsts inspekcijai. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā LMNA izvērtē iespēju informēt datu subjektus, ievērojot Regulas prasības. LMNA nodrošina, lai personas datu apstrādātāji nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā, sniedz LMNA informāciju par aizdomām par pārkāpumu vai notikušu vai notiekošu, vai sagaidāmu personu datu aizsardzības pārkāpumu. Ikvienam LMNA pārstāvim ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā, informēt datu aizsardzības speciālistu un LMNA valdes priekšsēdētāju par datu apstrādes jautājumiem un informācijas drošību un aizsardzību gadījumā, ja LMNA pārstāvim rodas aizdomas par notikušu, notiekošu vai sagaidāmu personas datu aizsardzības gadījumu.

Personas datu glabāšanas ilgums

LMNA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk minētajiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LMNA var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr LMNA pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Serveris, kurā izvietota LMNA tīmekļa vietne reģistrē tīmekļa vietnes apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LMNA leģitīmā interese. LMNA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LMNA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. LMNA tīmekļa vietnē var būt trešo personu sīkdatnes. Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

Personas datu nodošana

Lai pildītu normatīvo aktu pienākumus, LMNA var nodot personas datus tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. LMNA var nodot personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu LMNA juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības. Personas datu nodošanai sadarbības ietvaros ir jāpiemēro atbilstoši drošības pasākumi informācijas aizsardzībai. LMNA var atļaut citām personām apstrādāt personas datus to vārdā (uzticēt apstrādi apstrādātājam), saglabājot atbildību par apstrādi un noslēdzot rakstisku līgumu atbilstoši Regulas prasībām. LMNA apstrādā personas datus Eiropas Savienības zonas teritorijā. Personas dati netiek apstrādāti un netiek nodoti uz trešajām valstīm valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar personas piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

Datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LMNA par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • rakstveidā iesniedzot LMNA, Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi lmna@lmna.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. LMNA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei Datu valsts inspekcijai.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu LMNA, Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi lmna@lmna.lv

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Datu reģistrs

LMNA nodrošina personu datu apstrādes mērķu reģistra uzturēšanu atbilstoši Regulas prasībām. LMNA izvērtē efektīvāko personas datu reģistra vešanas, uzturēšanas veidu un tā pārvaldību.

Izmaiņas Politikā

LMNA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas Politikā, kuras tiek publicētas tīmekļa vietnē www.lmna.lv.