Varšavas konference

LMNA kā partnerorganizācija ir aktīvi iesaistījusies EK līdzfinansētā projektā “Posted Workers: Promotion of International Cooperation among Trade Unions and Improvement of Knowledge on Directive 96/71/EC”, kuru iniciējusi Polijas Metālapstrādes nozares arodbiedrību federācija. Vienotais tirgus ir viens no Eiropas Savienības lielākajiem sasniegumiem. Tirdzniecības un brīvas konkurences ierobežojumi dalībvalstu starpā ir pakāpeniski atcelti, palīdzot paaugstināt dzīves līmeni. Eiropas vienotā tirgus brīvība pieņemt darbā darbiniekus vienā valstī, bet īslaicīgi nodarbināt citā kopš 1996. gada 16. decembra regulē Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju nosūtīšanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā.

Šī gada martā Varšavā notika projekta atklāšanas konference, kurā LMNA pārstāvēja Kristīne Rapa (koncerna “Latvijas Finieris” arodbiedrības priekšsēdētāja). Projektā piedalījās arodbiedrību pārstāvji no septiņām valstīm, projekta mērķis ir apzināt situāciju un reālo pieredzi projektā iesaistītajās valstīs ieviešot EP direktīvu 96/71/EC par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, izstrādāt apmācību programmu arodbiedrības biedru izglītošanai šajā jautājumā, veikt informatīvo kampaņu, lai izglītotu darba ņēmējus par savām tiesībām.

Galvenais projekta mērķis “norīkoto darba ņēmēju: starptautiskās sadarbības veicināšana starp arodbiedrībām un pilnveidošana zināšanas par Direktīvas 96/71 / EK”, ir nodrošināt pētījumu par esošo situāciju, kas saistīta ar praktisko īstenošanu Direktīvas 96/71 / EK un Direktīvu 2014/67 / ES partnervalstīs, izstrādāt atbilstošu apmācību programmu un īstenot apmācību seminārus norīkotiem darba ņēmējiem un arodbiedrībām, kas saistīti ar Direktīvas 96/71 / EK un Direktīvu 2014/67 / ES, kā arī rīkot apziņas kampaņu partnervalstīs.

Konkrētie projekta mērķi:

  • nodrošināt labāku izpratni par esošo situāciju un problēmām, kas saistītas ar darba ņēmēju norīkošanu darbā un praktisko īstenošanu Direktīvas 96/71 / EK un Direktīvu 2014/67 / ES katrā partnervalstī, organizējot starptautiskus mācību vizītes / seminārus, īstenojot pētījumu par esošo situāciju;
  • nodrošināt mācību programmas par norīkoto darbinieku un arodbiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar darba ņēmēju norīkošanu darbā un ar to saistītajiem nacionālo un starptautisko tiesību aktiem šajā jomā;
  • nodrošināt sabiedrības informētību par darba ņēmēju norīkošanu darbā un ar to saistītajām problēmām, un informatīvo materiālu izplatīšanu vairākās valodās;
  • īstenot informatīvu semināru par norīkoto darba ņēmēju un arodbiedrību jautājumiem, kas saistīti ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem šajā jomā;

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  • labāka izpratne par prasībām, kas saistītas ar likumdošanu, par esošo situāciju un problēmām, kas saistītas ar darba ņēmēju norīkošanu darbā, kā arī par prioritātēm un turpmākajām darbībām, kas jāveic, lai uzlabotu pašreizējo situāciju.