Starptautiskā konference par darba vidē balstītu mācību īstenošanu

Šī gada 25.janvārī viesnīcā “Radisson Blu Hotel Latvija” notika starptautiska konference “Baltijas Māceklības alianse inovatīvai profesionālajai izglītībai” (BAfA for Innovative VET), kuras mērķis ir veicināt Baltijas valstu sadarbību profesionālās izglītības un darba vidē balstītu mācību jomā, kā arī  tālāk attīstīt Baltijas māceklības aliansi.

Konferencē Baltijas valstu delegācijas un starptautiskās sadarbības partneri diskutēja gan par Eiropai būtiskiem profesionālās izglītības attīstības jautājumiem. Īpaši tika akcentētas darba vidē balstītas mācības attiecībā uz internacionalizāciju un inovācijām profesionālajā izglītībā.

Konferencē uzstājās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) valsts sekretāres vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.  Konferences gaitā par Baltijas māceklības alianses inovatīvām profesionālajā izglītībā referēja Baltijas asamblejas pārstāvis Juris Viļums. Par profesionālās izglītības attīstību ES un  tās līmeni savā pieredzē dalījās Eiropas Komisijas un EK Profesionālās izglītības un attīstības centrs (CEDEFOP) un citu institūciju pārstāvji.

IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, atklājot konferenci, uzsvēra, ka svarīgi ir jauniešiem parādīt viņu profesionālās izglītības iespējas, veidot prasmi izvēlēties mērķi un radīt pārliecību, ka sekmīga profesionālā karjera un darba dzīve iespējama tepat Latvijā. Darba vidē balstītas mācības Eiropas Savienībā tiek atzītas par vienu no labākajiem profesijas apguves veidiem.

Paneļdiskusijā – “pretim inovācijām, ekselencei un internacionalizācijai profesionālajā izglītībā Eiropā” tika pārstāvētas dažādas institūcijas( HansaMatrix, ARC Transport Ltd, Poligrāfijas grupa Mūkusala, Nemo, Ogres tehnikums un Rīgas Valsts tehnikums), kuras aktīvi iesaistījās diskusijās jautājumos par darba devēju un izglītojamo skatījumu par profesionālo izglītību un darba vidē balstītām mācībām, par atgriezenisko saiti no starptautiskā semināra “Baltijas Māceklības alianses attīstība” un turpmākās darbības alianses īstenošanā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone runāja par darba devēju lomu sekmīgā darba vidē balstītu mācību ieviešanā. Uzņēmējiem nav viegli atvērt savus uzņēmumus jauniešiem, bet saņemt gatavu produktu bez iesaistes mācību procesā šodien vairs nav tik efektīva.

Tāpat konferenci apmeklēja daudzu starptautisku organizāciju pārstāvji, to vidū: Baltijas izglītības iestādes, Valsts izglītības satura centrs, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) nozaru arodbiedrības( no Latvijas Meža nozaru arodu biedrības – Inguna Siņica), Ārvalstu investoru padome (FICIL), Baltijas Asambleja, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Eiropas Komisija (EK), EK Profesionālās izglītības un attīstības centrs (CEDEFOP), Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Starptautiskā Darba organizācija (ILO), Šveices Ekonomikas, Izglītības un zinātnes ministrija, Šveices vēstniecība Latvijā, Vācijas vēstniecība Latvijā, Starptautiska kompānija GOPA u.c.

Rezumējot paveikto, konferences dalībnieku kopējais viedoklis  bija, ka izcilība izglītībā nav iespējama bez sadarbības. Nav iespējams nokopēt citas valsts pieredzi, bet ir nepieciešams mācīties vienam no otra. Ir jābūt atbilstošai likumdošanas bāzei, jāattīsta modulārā izglītība un jāveido absolventu monitorings, lai būtu iespējams novērtēt sasniegto un darba vidē balstītu mācību atbilstību darba tirgus prasībām un tautsaimniecības vajadzībām.

Konference bija WBL Balt projekta noslēdzošais pasākums atbilstoši WBL Balt projekta pasākumu plānam. Konferenci organizēja IZM sadarbībā ar LDDK IZM koordinēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” ietvaros.