Ārvalstu investori vēlas ierobežot darbinieku tiesības Latvijā

Ārvalstu investoru padome (FICIL) nākusi klajā ar piedāvājumu ierobežot vairākas darbinieku tiesības Darba likumā, kas realitātē nozīmētu arī strādājošo darba samaksas samazināšanos. Lai līdzsvarotu darbinieku un darba devēju intereses, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) aicina dalīborganizācijas līdz 8. martam iesniegt priekšlikumus darba tiesisko attiecību regulējuma uzlabošanai.

FICIL priekšlikumos izmaiņām darba tiesisko attiecību regulējumā lasām Latvijas Darba devēju konfederācijas seno vēlmi samazināt apmaksu par virsstundām un ierobežot arodbiedrību iespējas aizstāvēt savus biedrus (Darba likuma 68. un 110.pants), ko līdz šim LBAS ir izdevies nosargāt gan trīspusējās sarunās, gan Saeimā. Ārvalstu investori vēlas pastiprināt ierobežojumus darbiniekiem attiecībā uz blakus darba veikšanu un konkurences ierobežojumus pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās, tāpat FICIL vēlmju sarakstā ir paplašināt darba devēja tiesības atgūt ar apmācībām saistītos izdevumus.

LBAS valdes sēdē, apspriežot FICIL priekšlikumus, LBAS dalīborganizāciju pārstāvji uzsvēra, ka ir daudzi gadījumi, kad negodprātīgs darba devējs jau tagad izmanto esošās likuma normas pret darbiniekiem.

LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: “Apjomīgi grozījumi Darba likumā tika pieņemti ļoti nesen, nav īsti saprotams, kam un kādēļ mūsu valstī nemitīgi vajag grozīt darba tiesisko attiecību regulējumu. LBAS saskata nepieciešamību virknē gadījumu runāt par darbinieku tiesību labāku aizsargāšanu, – un tikai tad, ja mēs līdzsvaroti un abpusēji varam izskatīt visas šīs situācijas, varam virzīties tālāk. Bieži dzirdam pašu darba devēju sūdzības par negodprātīgiem darba devējiem, kas kropļo godīgu konkurenci un met ēnu uz godīgiem un labiem darba devējiem. Tajā pašā laikā ne FICIL, ne arī kāda cita darba devēju organizācija nav nākusi klajā ar aicinājumiem darba devējiem ievērot Latvijas likumos noteiktās darba tiesību normas, nav vērsusies kompetentās institūcijās ar ziņojumiem par tiem darba devējiem, kuri ignorē virsstundu darba uzskaiti, stiprina ēnu ekonomiku un nenodrošina darbinieku pārstāvjiem – arodbiedrībām iespēju aizsargāt strādājošo intereses. Taču tādēļ nav jāsoda darbinieki – samazinot viņu iespējas gūt cienīgu darba samaksu un ierobežojot tiesības cīnīties par savām tiesībām.”

FICIL priekšlikumi izmaiņām Darba likumā ir izskatīti Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Darba lietu trīspusējā apakšpadomē (DLTSA) un īpaši izveidotā darba grupā. LBAS valde pieņēma lēmumu FICIL piedāvājuma kontekstā sagatavot savus priekšlikumus, lai līdzsvarotu darbinieku un darba devēju intereses. LBAS dalīborganizācijām priekšlikumi ir jāiesniedz līdz 8. martam, tādēļ LBAS aicina arodbiedrību biedrus būt aktīviem un iesaistīties Darba likuma uzlabošanā, sniedzot priekšlikumus gan savu nozaru arodbiedrībām, gan sūtot ierosinājumus LBAS birojam uz e-pastu lbas@lbas.lv.

Ar Ārvalstu investoru padomes (FICIL) piedāvātajiem priekšlikumiem izmaiņām darba tiesisko attiecību regulējumā varat iepazīties šeit.