2015. gada 18. martā LMNA biroja telpās notika LMNA Padomes sēde

2015. gada 18. martā LMNA biroja telpās notika LMNA Padomes sēde, kuras darba kārtības jautājums bija LMNA finanšu darbības 2014. gada pārskata apstiprināšana.

Sanāksmes turpinājumā LBAS nacionālā koordinatore Ruta Porniece iepazīstināja ar LBAS darbību sociālās drošības jautājumos. Atzīmēja, ka LBAS piedalās sociālās drošības sistēmas sakārtošanā, stabilitātes nodrošināšanā, pilnveidošanā, lai nodrošinātu darbiniekiem un viņu ģimenēm lielākas sociālās garantijas. Seko līdzi valdības veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos sociālās drošības jomā un uzmana, lai netiktu samazinātas jau esošās sociālās garantijas, kā arī lai tās atbilstu Eiropas Savienības un starptautisko tiesību aktu, un Starptautiskās darba organizācijas konvenciju prasībām. Ruta Porniece uzskata, ka veselības aprūpes pamatā visiem cilvēkiem jābūt vienādām tiesībām saglabāt un uzlabot savu veselību, neatkarīgi no sociālā un ekonomiskā stāvokļa. Tāpēc valstij jāgarantē, lai veselības aprūpes sistēma nodrošinātu stabilu pārvaldes un finansēšanas kārtību, veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, to cenu atbilstību reālajām izmaksām. Ar informācijas par primārās veselības aprūpes palīdzības iespējām ir jāveicina katra indivīda aktīva piedalīšanās savas veselības saglabāšanā. Dialogu ar sociālajiem partneriem LBAS uzskata par vienu no sociālās drošības jomas mērķu sasniegšanas priekšnosacījumiem un cenšas panākt, lai sociālās drošības normatīvo aktu projekti tiktu izskatīti trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību institūcijās. Risinot jautājumus sociālās drošības jomā, LBAS pārstāvji aktīvi darbojas NTSP, NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (SDA), Veselības aprūpes nozares apakšpadomē (VANA), Saeimas komisiju, Ministru kabineta sēdēs u.c.

Sociāli ekonomiskos jautājumus LBAS risina arī sadarbībā ar politiskām partijām, noslēgtajās vienošanās paredzot savstarpējās konsultācijas un informācijas apmaiņu jautājumos, tostarp, par: sociālā dialoga principu atzīšanu un ievērošanu visos līmeņos – uzņēmumu, reģiona, nozares un valsts; darbinieku tiesībām uz taisnīgu atalgojumu, kas nodrošinātu viņiem un viņu ģimenēm cienīgus dzīves apstākļus un, līdz ar to, adekvātus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus; lielāku līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes attīstībai u.c. Ir izveidojusies laba sadarbība ar ministrijām un to pārraudzībā esošajām struktūrām. LBAS regulāri informē, izglīto un konsultē savus biedrus par sociālās drošības jautājumiem.

Sanāksmes laikā Ruta Porniece prezentēja jaunākās aktualitātes 2015.gada sociālās drošības jautājumos.