Starp LMNA un Valsts Meža dienestu noslēgts jauns Koplīgums

Jaunais Koplīgums starp Latvijas Meža nozares arodbiedrību (LMNA) un Valsts Meža dienestu (VMD) tika parakstīts un stājās spēkā 2024. gada 19. martā, nomainot iepriekš noslēgto Ģenerālvienošanos, kas līdz ar to zaudēja spēku. Arodbiedrības darbs pie Koplīguma satura turpinās, tāpēc LMNA aicina biedrus būt aktīviem, iesniegt priekšlikumus un iesaistīties tā uzlabošanā, kā arī paust viedokli par citiem jautājumiem un aktualitātēm.

Jāuzsver, ka Koplīgums ir iespējams tikai tad, ja iestādē pastāv arodbiedrība. “Koplīgumā ietvertās garantijas nebūtu jāuztver kā pašsaprotamas, tās ir ilgstoša arodbiedrības darba rezultāts. Tādēļ LMNA aicina ikvienu VMD nodarbināto uzticēties arodbiedrībai, kļūt par tās biedru un tā stiprināt arodbiedrības ietekmi, spēju un kapacitāti,” pauž LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa.

LMNA arī ikdienas darbā ir ciešs VMD partneris. Arodbiedrība aktīvi piedalās dažādu aktuālu jautājumu un problēmu risināšanā starp saviem biedriem un VMD vadību. LMNA veic vidutāja, samierinātāja un kontroles funkcijas, kas dod iespēju objektīvi novērtēt dažādus procesus un uzlabot darba vidi ne tikai arodbiedrības biedriem, bet visiem VMD nodarbinātajiem.