EFBWW jūnija vēstis

ES vienojas par būvniecībā nodarbināto labāku aizsardzību pret azbestu. Tiks ievērojami uzlabota darba ņēmēju aizsardzība pret vēzi izraisošām azbesta šķiedrām, taču pastāv risks, ka tā tiks īstenota pārāk vēlu, lai aizsargātu tos, kas iesaistīti ēku renovācijā, kas ir daļa no ES zaļā kursa. Azbesta arod ekspozīcijas robežvērtība visā ES ir jānosaka 2 000 šķiedru/m³ apmērā pēc trialoga sarunām starp Eiropas Komisiju, Padomi un Parlamentu par direktīvas par azbestu darba vietā pārskatīšanu. Jaunā robežvērtība ir 50 reizes zemāka par pašreizējo ekspozīcijas robežvērtību 100 000 šķiedru/m³, bet uz to attiecas ilgs īstenošanas periods: 1) Divu gadu laikā dalībvalstīm ir jāsamazina pašreizējā ekspozīcijas robežvērtība līdz 10 000 šķiedrām/m3; Sešu gadu laikā dalībvalstīm būs jāsamazina AER līdz 2 000 šķiedrām/m3. Turklāt būs jāmaina azbesta šķiedru skaitīšanas mērīšanas metodes. Dalībvalstīm ir arī seši gadi, lai pakāpeniski ieviestu elektron mikroskopijas metodi, kas ir modernāka un precīzāka. Katru gadu ES ar azbestu saistīta vēža dēļ dzīvību zaudē aptuveni 90 000 cilvēku, padarot to par galveno nāves gadījumu cēloni darbavietās. No 4 līdz 7 miljoniem ES darba ņēmēju ir pakļauti azbesta iedarbībai, un paredzams, ka nākamajā desmitgadē šis skaits pieaugs par 4 %, pateicoties ēku renovācijai, kas ir daļa no zaļā kursa. Tāpēc Eiropas arodbiedrību kustības mudina dalībvalstis pāriet uz zemāku ekspozīciju ātrāk, nekā paredzēts šodienas nolīgumā. Eiropas arodbiedrību kustība turpinās uzstāt uz plašāku zinātnisku izpēti par šo jautājumu, kā arī uz uzlabotu apmācību, uzņēmumu sertifikāciju un atkāpju no noteikumiem atcelšanu.

7. jūnijā Briselē notika EFBWW Eiropas akcija kurā 250 dalībnieki aicināja Eiropas Parlamentu ierobežot apakšlīgumu slēgšanu un pārtraukt izmantošanu apakšlīgumu ķēdēs. EFBWW vēstījums sasniedza Eiropu un Parlamentu. Daudzi deputāti pievienojās demonstrācijai un uzstājās, atbalstot EFBWW prasības. EFBWW vēlas Eiropas iestāžu rīcību apakšlīgumu slēgšanas ierobežošanai, un vienlīdzīgas attieksmes garantijām pret visiem darba ņēmējiem, veicināt tiešas darba vietas. EFBWW ir devuši skaidru signālu Eiropas Parlamentam un Eiropas Komisijai. Nākamgad šai tēmai jābūt vienai no Eiropas galvenajām prioritātēm. Sagaidām, ka Eiropas Komisija uzņemsies iniciatīvu. EF BWW vēlas pateikties visiem saviem saistītajiem uzņēmumiem, citām Eiropas federācijām, ETUC un BWI, kas atbalstīja apakšuzņēmuma kampaņu.

No 20. līdz 22. jūnijam Briselē notika EFBWW Eiropas Ilgtspējīgas enerģijas nedēļa, kas ir lielākais ikgadējais pasākums, kas veltīts atjaunojamiem enerģijas avotiem un efektīvai enerģijas izmantošanai.

EFBWW brīdina par sociālajiem riskiem pārrobežu nosūtītajiem darbiniekiem būvniecības nozarē un organizēja tikšanos “Digitālie risinājumi pienācīgam mobilam darbam”. Tikšanās laikā tika prezentēts Profesora Manfreda Vēbera jaunais pētījums kuru finansēja Hansa Bēklera fonds. Ar pētījumu var iepazīties tuvāk jaunajās EFBWW ziņās aktivizējot saiti tekstā.

Jūnija ziņās var iepazīties ar EFBWW dalīborganizāciju ziņām no Itālijas, Somijas, Zviedrijas, Spānijas un Beļģijas.

Sadaļā Dažādi var iepazīties ar jauno ceļvedi darbam karstumā, ELA (Eiropas Darba inspekcija) ziņojumu par būvniecības kampaņas pirmo darbības nedēļu. EFBWW jūnija ziņas ir pieejamas angļu valodā.