Latvijas Meža nozares arodbiedrības 9.kongress

2022. gada 14.oktobrī noritēja Latvijas Meža nozares arodbiedrības 9.kongress. Kongresā tika ievēlēta jauna LMNA vadība – LMNA priekšsēdētāja Kristīne Rapa un LMNA priekšsēdētājas vietniece Ligita Brahmane. Delegātiem sirsnīgs paldies par novērtējumu, uzticēšanos un atzinību. Liels paldies sociālajiem partneriem par sadarbību, virzību un uzlabojumiem meža nozares uzņēmumos. Paldies par dalību kongresā LBAS vadībai, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktoram Arvīdam Ozolam, LMSP priekšsēdētājam Mārim Liopam, kā arī radniecīgo arodbiedrību pārstāvjiem no Lietuvas un Zviedrijas. Egils Baldzēns, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs, uzsvēra LBAS un LMNA lielisko sadarbību, īpaši akcentējot Meža nozares arodbiedrības biedru skaita pieaugumu. Kā valstiski ļoti nozīmīgu LMNA aktivitāti E. Baldzēns minēja atbalstu kūdras nozarei, kas tieši saistīta ar nacionālo bagātību – kūdru, uzsverot, ka kūdras nozarei turpmāk būs nepieciešams jo lielāks atbalsts neskaidro ES lēmumu situācijā. Vēl LBAS priekšsēdētājs atgādināja nepārdomāto un ar darbiniekiem neizdiskutēto strukturālo reformu apturēšanu Valsts meža dienestā, kas ir tiešs LMNA panākums. Kā LMNA un visu Latvijas arodbiedrību svarīgu darbu nākotnē, E. Baldzēns minēja nodokļu politikas maiņas nepieciešamību, lai stimulētu Latvijas konkurētspēju. Anda Grīnfelde, LBAS priekšsēdētāja vietniece, priecājās, ka LMNA ir izveidojusi spēcīgu komandu ar gudru pārvaldību, pievienojoties uzslavai par LMNA biedru skaita pieaugumu. Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors, atgādināja, cik svarīgs ir dialogs, minot, ka 80% problēmu rodas no nesarunāšanās vai saziņas trūkuma, novēlot LMNA noturēt līdzsvaru starp interesēm, cilvēku un zināšanām. Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, uzsvēra, ka bez labiem darbiniekiem nozares attīstība nenotiks, vienlaikus brīdinot būt ļoti uzmanīgiem, lasot un analizējot Eiropas Savienības institūcijās topošos dokumentus, kuros nereti rūpēs par vidi aizmirst cilvēku. Latvija nedrīkst nonākt situācijā – cītīgi sargāsim, bet nav svarīgi – vai un kā dzīvosim. Inga Ruginiene, Lietuvas arodbiedrību konfederācijas priekšsēdētāja, uzsvēra, ka gadu gaitā starp Latvijas un Lietuvas arodorganizācijām izveidojusies ne tikai cieša sadarbība, bet arī patiesa draudzība. Diāna Raitelaitiene, Lietuvas Meža nozares arodbiedrības priekšsēdētāja, atgādināja 32 gadus ilgo sadarbību ar LMNA, dāvinot simbolisku konfekšu kasti un piekodinot: “Ikvienam, kas apēdīs konfekti, jāiestāda viens koks!” Kenets Johansons, Zviedrijas Meža un poligrāfijas nozaru arodbiedrības pārstāvis, slavēja līdzšinējo sadarbību, ik pa brīdim pieminot Latvijā reģistrēto Zviedrijas meža nozares uzņēmumu un to darbinieku nepieciešamību iesaistīties arodbiedrībās. Uldis Roze, LMNA Valdes loceklis, atgādināja, ka kopš iepriekšējā LMNA Kongresa pagājuši pieci gana sarežģīti gadi, kas likuši daudz apgūt un mainīties.

Par arodbiedrības darbību kongresu starplaikā ziņoja Inguna Siņica, iepriekšējā perioda LMNA priekšsēdētāja, atskaitē īsi uzskaitīja piecos gados paveikto, vispirms uzsverot komandas papildinājumu un attiecīgi – papildinātās komandas darbu, LMNA biedru skaita pieaugumu (līdz ~3000), aktīvāku iesaistīšanos Latvijas NVO un starptautiskajā apritē. Savukārt Anete Kice, LMNA darba koordinētāja atskaitē izklāstīja par  LMNA piecu gadu starptautisko darbību. Kristīne Rapa, savā atskaitē uzsvēra arodbiedrības galvenos uzdevumus, informēja kongresa dalībniekus par Latvijas Finierī piesaistītājiem arodbiedrības biedriem un koplīgumā noteiktajiem labumiem. Par darbu pie minimālās algas apmēra periodiskas paaugstināšanas, kas jau kuru gadu ir augstāka nekā valstī noteiktā. Par panākto vienošanos par papildu izvēles iespējām pie Veselības apdrošināšanas polises arodbiedrības biedriem. Par galvenajiem darbības virzieniem nākamajam periodam.

Kongresā pieņēmām izmaiņas Statūtos, jaunu Revīzijas komisijas nolikumu, kā arī 9.kongresa rezolūciju un rezolūciju par koplīguma attīstību.

LMNA 9.kongresa rezolūcijā delegāti iedvesmojoties no Eiropas Arodbiedrību konfederācijas izstrādātā 6 soļu plāna pievienojas šim plānam visiem strādājošajiem iedzīvotājiem dzīves dārdzības krīzes pārvarēšanai:

 • algu palielināšanai;
 • palīdzībai īpašajām grupām;
 • nodokļu korekcijai;
 • darba aizsardzības sistēmas SURE izveidei: atbalsts grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, ja tie saglabā darba vietas un sadarbojas ar arodbiedrībām;
 • investīcijām zaļajā enerģijā;
 • arodbiedrību iesaistei lēmumu pieņemšanā.

Viens no LMNA mērķiem ir stiprināt koplīgumu slēgšanas spēku un darbinieku vienotību kopējo mērķu sasniegšanai meža nozares uzņēmumos. Kongresā tika pieņemta rezolūcija par koplīgumu attīstību. Garants veiksmīgam sociālajam dialogam ir arodbiedrību un koplīgumu lomas stiprināšana. Lai stiprinātu demokrātiskumu, labas pārvaldības principus, savstarpējo uzticēšanos, izvirzītu kopīgus sadarbības mērķus un tos īstenoto LMNA aicina:

 • nozares un ar nozari saistītos uzņēmumus atbalstīt darbinieku, īpaši gados jaunu darbinieku iestāšanos arodbiedrībā un veicināt sadarbību ar arodbiedrību noslēdzot koplīgumus;
 • motivēt darba devējus slēgt koplīgumus;
 • ņemt vērā ārvalstu labo praksi un starpvalstu sociālo partneru sadarbību koplīguma pārrunu attīstībai veicinot uzņēmuma konkurētspēju, tajā skaitā darbinieku labklājības pieaugumu;
 • atbalstīt un paplašināt koplīgumā noteikto sociālo garantiju neaplikšanu ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, palielinot summu vismaz dubultā, kā arī iekļaujot transporta, izmitināšanas, prasmju pilnveides un citus izdevumus;
 • pirms jebkuru pārmaiņu ieviešanas profesionāli diskutēt ar nozari.

LMNA uzsver ka koplīguma esamība ir būtisks ieguvums nozarei un sabiedrībai kopumā. Koplīgums  darbiniekiem un darba devējiem dod  pašregulācijas iespējas uzņēmumā un nozarē.