Latvijas Meža nozares arodbiedrība noslēdz ģenerālvienošanos ar Valsts meža dienestu


Latvijas Meža nozares arodbiedrība (tekstā: Arodbiedrība) sociālā dialoga ietvaros ar Valsts meža dienestu (tekstā: Iestāde) var lepoties ar nozīmīgu notikumu. Pēc daudzu gadu pārtraukuma tika pārskatīta iepriekšējā vienošanās un 27. martā tika noslēgta jauna ģenerālvienošanās. Ģenerālvienošanās mērķis ir sekmēt sociālo dialogu starp VMD un LMNA, radīt nodarbinātajiem cienīgus, labvēlīgus, godīgus darba apstākļus, saskaņot pušu intereses, veidot kopīgu darba kultūru, stiprināt nodarbināto lojalitāti, morāli, ētiku un vērtības.

Ģenerālvienošanās ietvaros puses vienojās par darba samaksu un labumiem nodarbinātajiem, arodbiedrības darbības garantijām un nodarbināto arodbiedrības biedru sociālajām, garantijām, darba aizsardzības un higiēnas normu prasībām.

Daži piemēri, par ko arodbiedrība ir vienojusies ar darba devēju:

  • puses uzņemas izveidot pastāvīgu darba grupu. Katra no pusēm norīko pa trīs pārstāvjiem darba grupā. Tās sastāvu no Iestādes puses apstiprina Iestādes vadītājs. Pēc jebkuras no Pušu pieprasījuma, darba grupa rīko sēdes un risina radušās problēmas, kas saistītas ar darba apstākļiem, sociālajām garantijām, ka arī jautājumus, kuru izskatīšana izriet no ģenerālvienošanās noteikumiem. Darba grupa var ieteikt un sniegt rekomendācijas Iestādei un Arodbiedrībai. Laiks, kas pavadīts, pildot darba grupas locekļa funkcijas, ieskaitāms Nodarbinātā darba laikā.
  • pirms lēmuma pieņemšanas par iestādes iekšējo strukturālo pārkārtošanu, kas ietver sevī apvienošanu, pievienošanu, atdalīšanu vai likvidēšanu, nodarbināto skaita samazināšanu ekonomisku iemeslu dēļ, kam varētu būt būtiska ietekme uz darba organizāciju un nodarbināto tiesisko, ekonomisko, sociālo stāvokli, tāpat arī par būtiskām darba organizācijas izmaiņām, Iestāde pēc iespējas rakstiski informē Arodbiedrību un konsultējas par tādu lēmumu pieņemšanu un tiesiskajām, ekonomiskajām un sociālajam sekām Nodarbinātajiem, kā arī par no Iestādes atkarīgiem pasākumiem, lai tiktu novērstas iespējamās sekas.
  • pēc Pušu priekšlikuma Arodbiedrības pārstāvji ar novērotāju tiesībām var tikt iekļauti iestādes rīkotajās sēdēs un/vai darba grupās, kuras izskata jautājumus, saistītus ar Nodarbināto profesionālajām, ekonomiskajām un sociālajām tiesībām un interesēm.
  • Iestāde apņemas Iestādes uzkrātos darba samaksas fonda līdzekļus izlietot Nodarbināto darba motivācijas un kvalifikācijas prasmju paaugstināšanai saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. Prioritāte tiek dota atalgojumam par papildus veiktu darbu un Nodarbināto motivēšanai par personīgo darba ieguldījumu un darba kvalitāti, ņemot vērā ieguldījumu Iestādes mērķu sasniegšanā.
  • Iestāde atbilstoši normatīvo aktu prasībām un finansiālajām iespējām nodrošina, lai katra darbavieta būtu droša, ērta un nekaitīga videi, kā arī atbilstoša Nodarbināto drošības, veselības aizsardzības un higiēnas normu prasībām.

Arodbiedrības darbs pie noslēgtās ģenerālvienošanās neapstājas. LMNA aicina savus biedrus būt aktīviem un izteikt priekšlikumus ģenerālvienošanās uzlabošanā, informēt par šķēršļiem to piemērošanā, atšķirīgo interpretēšanu un citiem jautājumiem vai aktualitātēm.

Būtiski apzināties,katram nodarbinātajam, ka ģenerālvienošanos ir iespējams noslēgt tikai tad, ja ir arodbiedrība. Līdz ar to ģenerālvienošanās ietvertās garantijas nav uztveramas kā „pašas par sevi saprotamas”, bet ir arodbiedrības darba rezultāts.

Arodbiedrība aicina ikvienu nozarē strādājošo uzticēties arodbiedrībai, kļūt par LMNA biedru, tādējādi palielinot gan arodbiedrības ietekmi, gan veiktspēju.

(Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002).)