Mācības par digitālo rīku izmantošanu arodbiedrību organizēšanā

2019. gada 5-7 novembrī Beļģijas galvaspilsētā Briselē Latvijas Meža nozares arodbiedrības pārstāve Ligita Brahmane piedalījās Eiropas Arodbiedrību institūta izglītības nodaļas organizētajos mācību kursos „Arodbiedrību stratēģijas arodbiedrību organizēšanai”/ „Trade union strategies for union organising”. Konferencē piedalījās dalībnieki no 24 dažādām Eiropas valstīm. No Latvijas uz mācībām bija ieradušies četri dalībnieki un viena no trenere.

Digitalizācijas un sociālo mediju metodžu un rīku integrācija arodbiedrību organizēšanas darbā un kampaņās ir ļoti aktuāla. Mācību mērķis bija atzīt nepieciešamību arodbiedrību organizēšanā izmantot digitālos rīkus, izstāstīt par galvenajiem digitālajiem rīkiem, kurus arodbiedrības var izmantot digitālajā organzācijā, kā arī attīstīt prasmes sagatavot stratēģiju arodbiedrību digitālai organizēšanai izmantojot stratēģisko domāšanu.

Šobrīd mūsu iecienītākie saziņas līdzekļi ir mobilais telefons, e-pasts, sms, Faceboox, WHATSAPP. Mācībās informēja par iespēju izmantot samērā jaunu saziņas rīku – BOTU (čatbots). BOTU var veiksmīgi izmantot anketēšanā un jaunu biedru piesaistē. Ar BOTU palīdzību var 24 stundas būt sasaistē ar mājas lapas apmeklētājiem, uzdodot jautājumus un atbildot uz jautājumiem.

Mācību dalībnieki dalījās pieredzē, informēja par digitālo rīku izmantošanu ikdienā- galvenokārt izmanto Faceboox un e-pastus, bet daži jau ir ieviesuši BOTUS un atzīst par neatsveramu risinājumu saziņai ar interesentiem. Ar BOTu palīdzību ir ērti veidot interešu grupas ar konkrētiem mērķiem un uzdevumiem, veidot kampaņas ar mērķi piesaistīt jaunatni.

Mācībās uzsvēra labi organizētu darbinieku nozīmi. Labi organizēti darbinieki ir gatavi rīkoties un tas ir arodbiedrības spēks. Personīgā saziņa ir svarīga gan aci pret aci, gan digitālā.

Trīs arodbiedrību stūrakmeņi:

  1. Arodbiedŗibas spēks balstās biedros un aktivitātēs.
  2. Biedriem svarīgu jautājumu apzināšana un to risināšanas stratēģijas izstrāde.
  3. Biedru iesaiste rīkoties kolektīvi ( kampaņas ar aicinājumu rīkoties) un atbalsta nodrošināšana.
  4. Izmantojot digitālos rīkus jāatceras, ka digitālā arodbiedrības biedru piesaiste atšķiras no iesaistes. Svarīgi ir jaunos biedrus iesaistīt arodbiedrības darbā. Ja biedri netiek iesaistīti arodorganizācijas aktivitātēs viņi ar laiku izstājas no arodorganizācijas.

Uz salas, kurā ir līderis kurš neko nepiedāvā, viņš dzīvo viens pats, jo tur neviens nepiedalās.

Digitālo rīku izmantošanā nevajag koncentrēties uz tehnoloģijām, bet uz gala vērtībām ko tehnoloģijas var dot. Galvenais ir pievienotās vērtības radīšana biedriem – ātra informācijas saņemšana un iespēja biedram izteikt savu viedokli un izklāstīt savas problēmas.

Mācībās uzsvēra SWID analīzes nozīmi. SWID ir stratēģijas plānošanas instruments, kurš ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudus. Pēc SWID analīzes ir svarīgi izstrādāt organizācijas stratēģiju ar konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem.

Pēc mācībām nostiprinājās pārliecība ka digitālā saziņa  mūsdienu dinamiskajā vidē kļūst arvien aktuālāka un arodbiedrībām pēc iespējas vairāk un efektīvāk ir jāizmanto digitālās iespējas saziņai ar biedriem un jaunu biedru piesaistei.