Par Valsts meža dienesta darbinieku darba samaksu

Valsts meža dienesta (VMD) darbība ir saistīta ar mežu un meža zemes teritoriju, kura platības kopš Latvijas neatkarības atgūšanas ir tikai pieaugusi. Sakarā ar to ir pieaudzis arī VMD veicamā darba apjoms, savukārt darbinieku skaits, kuri nodrošina VMD funkcijas, ir samazinājies aptuveni 3 reizes.

VMD uzraugāmā teritorija meža ugunsdrošības uzraudzībā palielinās. Esošā finansējuma dēļ ugunsnedrošajā laika posmā, pietiekamā skaitā, nav iespējams nodarbināt ugunsdzēsējus un specializētā autotransporta vadītājus. Zemā darba samaksa un minimālais sociālo garantiju nodrošinājums veicina sezonas darbinieku pastāvīgu mainību.

Par šiem un citiem jautājumiem 2019. gada 14. martā Latvijas Meža nozares arodbiedrības vadība tikās ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektoru Andi Krēsliņu, lai pārrunātu nozares aktualitātes.

Pēc sarunas ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektoru, LMNA vadība iesniedza Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai savus priekšlikumus Valdības rīcības plānam, izskatīšanai tuvākajā Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē.

NTSP sēdē, kuru vadīja Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents V. Gavrilovs, informēja par to, ka Latvijas Darba devēju konfederācija akcentē šādas prioritātes: konkurētspējas veicināšana, inovāciju virzība, kvalificēta darbaspēka un konkurētspējīgo resursu pieejamība. Atzinīgi izteicās par Valdības rīcības plānu, kā arī vērsa uzmanību uz vēl lielāku nepieciešamību uzturēt principu “Konsultē vispirms”, un izteica viedokli, ka Valdības rīcības plānam būtu nepieciešama preambula, kurā tiktu minēti svarīgākie darbības virzieni. NTSP 2019. gada 16. aprīļa sēdē nolemts:

  1. Konceptuāli atbalstīt Valdības rīcības plānu, paredzot, ka tiek turpināts darbs Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes apakšpadomēs Valdības rīcības plāna uzlabošanā.
  2. Atbalstīt Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes un valdības vienošanos par Valdības rīcības plāna īstenošanu.
  3. Pieņemt zināšanai Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izteiktos un iesniegtos priekšlikumus.
  4. Ministru prezidentam un ministriem informēt Nacionālo Trīspusējo sadarbības padomi par precizējumiem Valdības rīcības plānā.

Vienlaikus tika sagatavota un nosūtīta vēstule Zemkopības ministram Kasparam Gerhardam ar aicinājumu rast iespēju tikties, lai pārrunātu jautājumus par VMD darbinieku noteiktās darba samaksas konkurētspējas paaugstināšanu, jo salīdzinot ar citiem valsts un pašvaldību meža nozares uzņēmumu darbinieku darba samaksu, kuri par līdzīgu pienākumu veikšanu, tiek atalgoti līdz pat divām reizēm vairāk. Līdz ar to netiek nodrošināts vienlīdzības princips nozarē.

Otrs jautājums ir par VMD veiktspējas stiprināšanu, lai efektīvi īstenotu meža ugunsgrēku dzēšanu, jo VMD uzraugāmā teritorija meža ugunsdrošības uzraudzībā palielinās, bet esošā finansējuma dēļ ugunsnedrošajā laika posmā, pietiekamā skaitā, nav iespējams nodarbināt meža ugunsdzēsējus un specializētā autotransporta vadītājus. Zemā darba samaksa un minimālais sociālo garantiju nodrošinājums veicina sezonas darbinieku pastāvīgu mainību.

(Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002).)