VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU

4. aprīlī notika Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) Darba aizsardzības komisijas sēde, kuras dienas kārtībā tika izskatīti 3 jautājumi:

Valsts Darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs LŪSIS informēja par VDI 2018. gada darbības pārskatu un darba prioritātēm 2019. gadā. Pagājušajā galvenie plānotie darbības rādītāji izpildīti: uzņēmumu apsekojumu skaits 10 306 (103%).VDI  veikto apsekojumu nolūki bijuši:

 • iesniegumu izskatīšana – 3611;
 • nereģistrētās (nelikumīgās) nodarbinātības atklāšana – 2822;
 • preventīvās pārbaudes darba aizsardzībā 1772;
 • darba vides higiēniskie raksturojumi – 1350;
 • tematiskās pārbaudes – 629;
 • nelaimes gadījumu izmeklēšana – 298.

2018. gadā tematiskajās pārbaudēs kokapstrādes nozarē aprobēta un pielietota īpaša uzņēmu atlases metodika, apsekoti uzņēmumi, kuriem pēdējo 5 gadu laikā tikuši izsniegti rīkojumi vai brīdinājumi par iekārtas darbības apturēšanu – 43% uzņēmumu pārkāpumi novērsti; – 14% uzņēmumu pārkāpumi tika konstatēti atkārtoti; – pirms pārbaudēm tikusi nosūtīta un VDI mājas lapā ievietota paškontroles anketa nozares darba devējiem.

2018. gadā VDI amatpersonas konstatējušas 11 081 pārkāpumu, t.sk. darba aizsardzībā – 7010; darba tiesībās – 3407 un 664 VDI likuma pārkāpumus. Konstatēto pārkāpumu skaits 2018. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir samazinājies par 28,90 %! VDI visbiežāk konstatētie normatīvo aktu pārkāpumi 2018. gadā bijuši:

 • Darba likums – 2681
 • Darba vides iekšējā uzraudzība (MK not.Nr.660) – 2106
 • Apmācība darba aizsardzībā (MK not.NR.749) – 1483
 • Obligātās veselības pārbaudes (MK not.Nr.219) – 1117
 • Valsts darba inspekcijas likums – 664
 • Darbinieku nereģistrēšana VDI (MK not.Nr.827 – 632
 • Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus (MK not.Nr.371) – 288
 • Darba aizsardzības prasības darba vietās (MK not.Nr.359) – 285.

2018. gadā notikuši 2182 nelaimes gadījumi darbā, t.sk. 207 smagi un 25 nāves gadījumi. Smago un nāves gadījumu darbā cēloņi bijuši:

 • nedroša cilvēka rīcība – 46%
 • darba organizācija un ar to saistītie trūkumi – 29%
 • neapmierinoši apstākļi darba vietā – 13%
 • ceļu satiksmes negadījumi – 5%
 • vardarbība – 2%
 • pārējie – 5%

2018. gadā reģistrēti arī 52 (operatīvie dati) “Dabīgās“ nāves gadījumi darba vietās – par 58% vairāk nekā 2017. gadā.

2018. gadā atklātas 1174 nelikumīgi nodarbinātās personas, 808 no tām legalizētas darba tiesiskās attiecības (noslēgts darba līgums un/vai persona reģistrēta VID kā darba ņēmējs).

2018. gadā Valsts darba inspekcija plāno izdarīt 10 000 pārbaudes, t.sk. 3000 preventīvās pārbaudes darba aizsardzībā; Tematiskās pārbaudes: darba aprīkojums “bīstamo” nozaru uzņēmumos; droša pārvietošanās un iekšējie ceļi uzņēmumos; psihoemocionālie riska faktori darba vidē. ESF projekts: “Uzlabot darba drošību, it īpaši “bīstamo” nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumiem.

Diemžēl no VDI puses netika saņemtas atbildes uz jautājumiem par virsstundu darba kontroli, tās skaitliskajiem rādītājiem, par milzīgo konsultāciju daudzumu, par “dabīgajām” nāvēm darbā, par VDI sadarbību ar darba aizsardzības uzticības personām, tās atspoguļošanu VDI darbības pārskatā un dažiem citiem jautājumiem.

Vienošanās par sadarbību

Izskatot 26.04.2012. parakstītās Brīvo arodbiedrību savienības un Valsts darba inspekcijas Vienošanās par sadarbību izpildes gaitu, komisija novērtēja kā apmierinošu un Darba aizsardzības komisijas uzdevumā jaunu Vienošanos par sadarbību (04.04.2019.) parakstīja Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētāja vietniece. Irēna LIEPIŅA un Valsts darba inspekcijas direktors Renārs LŪSIS.