Pasaules būvniecības un kokapstrādes darbinieku internacionāles (arodbiedrības) (BWI) 4.kongress

No 26. novembra līdz 1. decembrim Dienvidāfrikā, Durbanā, norisinājās 4. BWI Pasaules kongress.

Kopumā kongresā piedalījās 626 delegāti neskaitot viesus, no visas pasaules būvniecības, meža darbinieku un kokapstrādes darbinieku arodbiedrībām. Baltijas Valstis pārstāvēja Lietuvas Meža nozares arodbiedrības prezidente I. Ruginiene (Lietuva), A.Kice (Latvijas Meža nozares arodbiedrība) un I.Gretere (Latvijas Celtnieku arodbiedrība).

BWI 4.kongresa Tēma un logotips “Amandla, kas tulkojumā nozīmē “Spēks cilvēkiem“, uzsver nepieciešamību arodbiedrībām atjaunot savu spēku darba pasaulē un izsaka aicinājumu paust stingrus viedokļus demokrātijai, cilvēktiesībām, tolerancei un sociālajam taisnīgumam .Tā kā BWI pārstāv 340 arodbiedrības 132 valstīs, Kongress nodrošināja iespēju reģionālajām un starptautiskajām sieviešu komitejām tikties un apspriest savus konkrētos plānus un darba kārtību globālajā savienībā.

Tematiskie forumi un reģionālās darba grupas bija daļa no nedēļas notikuma, kas norisinājās pirmajās divās kongresa dienās. Kongresa laikā tika ievēlēta/pārvēlēta BWI vadība, kurā ietilpst Pasaules padome, Pasaules valde, prezidents un divi vietnieki, ģenerālsekretārs un revidenti. Par BWI Prezidentu ievēlēja Per-Olof Sjöö, par viņa vietniekiem Dietmar Schaefers un Pierre Cuppens, bet par pirmo vietnieku no Global South – Piet Matosa. Par BWI ģenerālsekretāru tika ievēlēts Ambet Yuosa.

Kongress ievēlēja arī jaunos reģionālos viceprezidentus un jaunos Pasaules padomes un Starptautiskās sieviešu komitejas locekļus. Jāatzīmē, ka Pasaules padomes sastāvā tika ievēlētas 30% sievietes.

Kongresā tika atbalstīta jauniešu iniciatīva Starptautiskās jaunatnes komitejas un Global Activist akadēmijas izveidošanai.

Kongresā daudz tika runāts par globālās solidaritātes mobilizēšanu, jo BWI filiāles ir spēcīgākas nekā tās, jebkad bijušas. Tās ir spējušas mainīt dažu pasaules lielāko starptautisko korporāciju uzvedību un virzīties uz visu valstu valdībām, lai tās labāk izturētos pret darba ņēmējiem.

Globalizācija, tehnoloģiju attīstība, tirgus izmaiņas un demogrāfiskās pārmaiņas ievērojami ietekmēs darba nākotni. Valdības, ekonomisti un politikas veidotāji ir stratēģiski paredzējuši pārmaiņas darba pasaulē un izstrādā pasākumus, lai nodrošinātu darba tirgus stabilitāti un produktivitāti. Bet šajās stratēģijās netiek domāts, kā risināt sociālo un ekonomisko ietekmi uz darba ņēmējiem attiecībā uz pienācīgu darbu, ekonomisko vienlīdzību un sociālo taisnīgumu.

Darba ņēmēji, kas pārstāv BWI, ir valsts un pasaules ekonomikas virzītājspēks un mugurkauls, tomēr daudzās valstīs, jo īpaši globālajos dienvidos, tie ir visneaizsargātākie un ekspluatētie.

Atbildot uz šiem izaicinājumiem, BWI 4.kongresā tika pieņemts jauns stratēģiskais plāns, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta šādām konverģences jomām: Tiesības visiem; Drošs darbs; Jauniešu apvienības; Dzimumu līdztiesība; Ilgtspējīgas rūpniecības nozares; Godīgs atalgojums; un organizēta vērtības ķēde. Tas ir plāns nākamajiem četriem gadiem, lai varētu veidot (organizēt), aizstāvēt (sarunāties) un sekmēt (ietekmēt).

4. BWI Pasaules kongresā tika noslēgts ar aicinājumu visām BWI filiālēm organizēt, sarunas un kampaņas par darbinieku tiesībām nozarēs, kuras tās pārstāv.

Piezīme (“LMNA Ziņas”): Latvijas Meža nozares arodbiedrība (LMNA) ir BWI dalīborganizācija kopš 1993. gada.