LMNA 8.kongress.

27. oktobrī notika LMNA 8.kongress. Kongresā piedalījās 49 no ievēlētajiem 51 delegāta. Viesu statusā kongresā piedalījās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieki A. Muhlinkins un I. Liepiņa, kā arī LMNA iepriekšējais priekšsēdētājs J. Spāre un LMNA jauniešu padomes pārstāvis K. Bērziņš.

Atklājot Kongresu, priekšsēdētājs A.Sīmansons sniedza skaidrojumu, kāpēc LMNA 8. kongress tiek sasaukts šobrīd, lai gan pašreizējai LMNA vadībai un citām vēlētām institūcijām pilnvaras beidzas 2018. gada 7. aprīlī, kā tas noteikts LMNA 7. Kongresa Lēmumā. Iemesls ir jaunā Arodbiedrību likuma prasība, ka tām arodbiedrībām, kurām ir struktūrvienības (arodorganizācijas) ar juridiskās personas statusu un ir vēlme to saglabāt arī turpmāk, šīs struktūrvienības līdz 2017. gada 31. decembrim jāpārveido par patstāvīgām vienībām.

Tas nozīmē, ka vispirms jāveic nepieciešamo normu iestrāde Statūtos atbilstoši Arodbiedrību likuma jaunajam regulējumam. Jaunie Statūti līdz augstākminētajam termiņam jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā. Tā LMNA Valde jūnijā un LMNA Padome augustā nolēma Kongresu sasaukt šī gada oktobra mēnesī.

Kongresa gaitā LMNA priekšsēdētājs A. Sīmansons atskaitījās par LMNA Padomes darbību laikā no 2014. gada 21. marta līdz 2017. gada 27. oktobrim.

Pārskata Ziņojumā tika ietveras piecas plašas sadaļas:

  1. Organizatoriskā darbība; Arodbiedrības līderu, un biedru izglītošana; Starptautiskā darbība.
  2. Arodbiedrības biedru sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvība; Sociālā drošība.
  3. Arodbiedrības biedru darba drošības un veselības aizsardzība.
  4. Darbība kokrūpniecības (mežsaimniecība un kokapstrāde) nozares ekspertu padomē.
  5. LMNA Finansiālā darbība.

LMNA Statūtu normu precizēšanas projekta sagatavošanas darba grupas pārstāve I. Siņica informēja par jauno Statūtu projektu, akcentējot būtiskākās paredzētās izmaiņas: Ievērojot Arodbiedrības likuma prasības, Latvijas Meža nozaru arodu biedrības nosaukums tiek pārveidots uz – LATVIJAS MEŽA NOZARES ARODBIEDRĪBA

Arodorganizāciju vadītāji turpmāk sauksies – AO priekšsēdētājs;

LMNA priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, Revīzijas komisija tiek ievēlēta uz pieciem gadiem;

Statūtos iekļauta jauna septītā sadaļa ‘’LMNA patstāvīgā vienība’’, kura nosaka arodorganizācijas – patstāvīgās vienības – regulējumu;

Paredzēts, ka LMNA Padomei ir tiesības izdarīt izmaiņas LMNA Statūtos, ja to pieprasa Uzņēmumu reģistrs;

Kā arī izdarīti vairāki citi redakcionāli grozījumi.

Statūtus jaunajā redakcijā Kongresa delegāti pieņēma vienbalsīgi.

Kongress, atklātā balsojumā, vienbalsīgi par nākošo LMNA priekšsēdētāju ievēlēja I. Siņicu, bet par priekšsēdētāja vietnieci K. Rapu, uz pieciem gadiem, Kongresa lēmumā nosakot, ka viņu pilnvaras sākas ar 2018. gada 8. aprīli.

LMNA Revīzijas komisiju Kongresa delegāti vienojās ievēlēt (atklāti balsojot) trīs cilvēku sastāvā: Andrejs Ivļijevs – a/s ‘’Liepājas papīrs’’ AO; Anita Slavika – SIA ‘’Verems’’ AO un Gunta Liepa – Liepājas MR AO.

LMNA 8. Kongresā lēma, ka nākamais LMNA kongress tiek sasaukts 2023. gada martā.