LBAS nozaru koordinatoru un pieaicināto pārstāvju apmācības

10.-11. oktobrī LBAS norisinājās apmācības Projekta sadarbības partneru – piecu nozaru koordinatoru un pieaicināto pārstāvju apmācības “Zināšanas un prasmes ģenerālvienošanos noslēgšanas procesā”.

Apmācību mērķis bija pilnveidot koordinatoru izpratni un zināšanas par sociālā dialoga un koplīgumu slēgšanas būtību, principiem un praktiskajiem aspektiem.

Apmācību seminārā no LMNA piedalījās Uldis Roze (a/s “Liepājas papīrs” AO) un Anete Kice LMNA koordinatore LBAS Eiropas Sociālā fonda projektā „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai”.

Projekta ietvaros īpaša loma ģenerālvienošanās noslēgšanas pārrunu procesā ir paredzēta attiecīgo nozaru darba devēju un arodbiedrību koordinatoriem. Projekta paredzētais iznākums ir piecu ģenerālvienošanos noslēgšana piecās nozarēs – kokrūpniecības, transporta un loģistikas, telekomunikācijas un sakaru, ķīmiskās rūpniecības un būvniecības.

Divu dienu semināra laikā dalībnieki uzlaboja savas zināšanas par sociālā dialoga ideju un arodbiedrību lomu sociālā dialoga veicināšanā, uzzināja par starptautiskajiem un Eiropas līmeņa tiesiskajiem instrumentiem, kuri garantē sociālajiem partneriem koplīgumu slēgšanas brīvības īstenošanu. Tāpat dalībnieki uzzināja par nozaru koplīgumu slēgšanas mērķiem un koplīgumu saturu Latvijas kontekstā.

Apmācību pirmajā dienā tika pilnveidota koordinatoru izpratne un zināšanas par sociālā dialoga un koplīgumu slēgšanas būtību, principiem un praktiskajiem aspektiem. Tika sniegta plaša informācija par sociālo dialogu un arodbiedrību lomu tajā, kā arī par nozaru koplīgumu slēgšanas mērķiem un to saturu un praktiskajiem soļiem koplīgumu slēgšanas procesā.

Otrā diena bija pirmās apmācību dienas turpinājums, kuras laikā apskatīti pirmā projekta posmā konstatētie izaicinājumi un grūtības koplīgumu slēgšanas procesā. Tika iegūtas zināšanas par koplīgumu pārrunu ekonomisko pamatojumu, kā arī par praktiskajiem soļiem koplīgumu slēgšanas procesā. Visbeidzot koordinatoriem bija iespēja uzlabot pārrunu veikšanas un komunikāciju prasmes.

Plānots, ka projekta perioda vidusposmā tiks organizēts šādu apmācību otrs cikls – kā pirmo apmācību turpinājums. Tās laikā tiks apskatīti pirmā projekta posmā konstatētie izaicinājumi un grūtības koplīgumu slēgšanas procesā. Tās saturs tiks veidots atbilstoši projekta pirmā posma atziņām un secinājumiem.

(Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” (Nr. 3.4.2.2/16/I/002).)