Eiropas Sociālā fonda projekts “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” Nr.3.4.2.2/16/I/002

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumiem Nr.600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” 3.4.2.2. pasākuma “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” un Līgumu Nr.3.4.2.2/16/I/002 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (turpmāk – LBAS) 2017.gada 26.maijā ir uzsākusi projekta “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības divpusējā sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

Līdzīgu projektu minētā specifiskā mērķa ietvaros īstenos arī LBAS nacionālais sociālais partneris – Latvijas darba devēju konfederāciju (turpmāk – LDDK). Lai sasniegtu projekta mērķi, kā LBAS, tā LDDK projektā iesaistīs sadarbības partnerus; LBAS – minēto prioritāro nozaru arodbiedrības (LBAS dalīborganizācijas) un LDDK – attiecīgo nozaru darba devēju asociācijas.

LBAS projekta ietvaros ir piesaistīti 5 sadarbības partneri – minēto nozaru arodbiedrības: Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrība LAKRS, Latvijas Meža nozaru arodu biedrība un Latvijas Industriālo nozaru arodbiedrība. Tāpat projektā strādās 2 LBAS un ārējie eksperti, tiks organizētas apmācības, semināri, konferences, darba grupas, veiktas nozaru tirgus izpētes un analīzes, tiks izskatīti starptautiskās tirdzniecības, konkurētspējas un nodarbinātības aspekti nozaru griezumā, īpaši pievēršoties minēto nozaru sociālā dialoga aktualizēšanai un aktivizēšanai, kā arī paralēli tiks stimulēti un iesaistīti arī citu nozaru pārstāvji divpusējā sociālajā dialogā, tādējādi veicinot nozaru asociāciju un arodbiedrību savstarpējo tuvināšanos un diskusijas par labāka tiesiskā regulējuma izstrādi nozarēs. Nozaru sociālā dialoga stimulēšanas rezultātā tiks noslēgtas ģenerālvienošanās (atbilstoši Darba likuma 18.panta trešajai daļai būs saistoša to organizāciju vai organizāciju apvienību pārstāvjiem, kas šīs ģenerālvienošanās ir parakstījušas), kas uzskatāmas par uzņēmējdarbības vidi ietekmējošu instrumentu un mazinās nelegālo nodarbinātību un ēnu ekonomiku, tostarp tiks sniegts ieguldījums Eiropas sociālo partneru darba programmas mērķu sasniegšanā.

Projekta ieviešanas laikā tiks noslēgtas piecas ģenerālvienošanās minētajās prioritārajās nozarēs, kas vienlaikus ir arī projekta rezultāta rādītājs.

Projekta rezultāta rādītāja sasniegšanai, tiek plānotas sekojošas atbalstāmās darbības:

  1. LBAS un sadarbības partneru ekspertu – koordinatoru deleģēšana vai piesaiste;
  2. LBAS organizētas apmācības, konferences, diskusijas, darba grupas, pieredzes apmaiņas vizītes;
  3. Sadarbības partneru organizēti semināri, informatīvie pasākumi, darba grupas;
  4. LBAS un sadarbības partneru dalība apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, informatīvos pasākumos, kā arī nozaru darba devēju un darba ņēmēju organizāciju pasākumos;
  5. Nozaru tirgus izpētes un politikas ietekmes izvērtējumi;
  6. Informatīvo un metodisko materiālu izstrāde;
  7. LBAS iekšējās darbības sistēmas pilnveidošana;
  8. Informācijas un publicitātes nodrošināšana;
  9. Projekta administrēšana.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 26.maijs līdz 2021.gada 30.jūnijs.

Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 703 361,00 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 597 857,00 eiro un valsts budžeta finansējums – 105 504,00 eiro. No pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma 234 454,00 eiro saskaņā ar MK Nr.600 noteikumiem paredzēts sadarbības partneru finansējumam.

LBAS projekta vadītāja: Liene Liekna, t.67035925, e-pasts: liene.liekna@lbas.lv

LMNA projekta koordinatore:  Anete Kice t.27540102, e-pasts: anete.kice@lmna.lv